ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน2(อาคารกึ่งถาวร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน(อาคารคหกรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน(อาคารอุตสาหกรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน(อาคารศิลปะ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(อาคาร ICT)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..