ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน(อาคารคหกรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2528
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :