ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน(อาคารศิลปะ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2556
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :