ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2547
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ข้อมูลเพิ่มเติม :