ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง15 มี.ค. 55 ถึง 19 มี.ค. 55 ประชุมคณะทำงานปรับยุทธศาสตร์
โรงเรียนได้กำหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริหารวิชาการกำหนดวางแผน  วิเคราะห์ นโยบายต่างๆ  เพื่อแยกแยะ  จัดกลุ่มและกำหนดร่างยุทธศาสตร์ของโรงเรียนใหม่ "ยุค ค.บ.สู่สากล"
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 มี.ค. 55 ถึง 23 มี.ค. 55 จัดทำร่างยุทธศาสตร์
คณะทำงาน  ตามคำสั่งที่  17/2555  ลว.15 มีนาคม  2555  ทำร่างยุทธสาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ค.บ.
ห้องประชุม ผ.อ. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 มี.ค. 55 เชิญร่วมต้อนรับ คณะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วันที่ 22  มีนาคม 2555  เวลา  ตั้งแต่  09.00 - เป็นต้นไป ร่วมต้อนรับ คณะฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
คุณครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
22 มี.ค. 55 ถึง 26 มี.ค. 55 คณะทำงานปรับยุทธศาสตร์ประชุม
ศึกษา  ปรับยุทธศาสตร์  ทำยุทธศาสตร์ใหม่  คบ.สู่สากล
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 มี.ค. 55 ถึง 28 มี.ค. 55 ประชุมครูทุกคน
วันที่  27-28  มีนาคม  2555   เชิญคุณครูทุกคนร่วมประชุม  ซักซ้อมความเข้าใจ  จัดทำโครงการแบบใหม่  ตรวจสมรรถภาพผู้สอน 
ห้องประชุม e-classroom แต่งกายสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 55 ถึง 06 เม.ย. 55 การส่งแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณครูหัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มและกรรมการที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน
     ขอให้ส่งแผน  โครงการ ตามแบบที่แนบในเอกสารดาวน์โหลด ชื่อ  โครงการ 1 :แบบเขียนโครงการ
     ส่งแบบแผน  โครงการ ได้ที่  ฝ่ายบริหารงบประมาณ(อ.อัชฌา)  หรือที่ อ.วิไล สำราญดี  เลขานุการ คณะกรรมการปรับยุทธศาสตร์  อย่าลืม  ภายในวันที่  6  เมษายน  2555

 

 

ฝ่ายบริหาร งปม.ห้องธุรการ เลขานุการฯ ห้องประชาสัมพันธ์ งานแผนงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
02 เม.ย. 55 ส่งแผนพัฒนาตนเอง
ส่งแผนพัฒนาตนเอง  ให้ อ.ปริญดา  ชอบธรรมดี  ภายในวันที่  2  เมษายน  2555  นะครับ  ด่วนเลยนะครับ
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 เม.ย. 55 ถึง 10 เม.ย. 55 ส่งแบบจัดบุคลากรเข้าสอน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ได้มีคำสั่งให้หัวหน้ากลุ่มส่งแบบจัดบุคลากรให้ทาง  e-mail  ขอให้ทุกกลุ่มส่งไฟล์เอกสารกลับ  ภายในวันที่  10 เมษายน  2555  ครับ

ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 เม.ย. 55 ถึง 27 เม.ย. 55 ประชุมปฏิบัติการเตรียมครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่  26  เมษายน  2555 : ประชุมปฏิบัติเพื่อการใช้สื่อ ICT  ออกแบบการจัดการเรียนรู้
วันที่  27  เมษายน  2555 : ประชุมเพื่อการจัดชั้นเรียน   -   การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  -   การบูรณาการการคิด  ทักษะชีวิต
                                    
สุภาพ E-Classroom ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัคร นักเรียนใหม่(ม.1 และ ม.4 ปี 2555)
ระหว่างวันที่  30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555   โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เปิดรับนักเรียน ม.1 และ ม.4  ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  ณ  บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
หน้าห้องประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 พ.ค. 55 ทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่(ม.1,ม.4)
ในการเข้าศึกษาต่อแต่ละสถานศึกษามีจุดเน้นต่างกัน  เพื่อเป็นการศึกษาพื้นฐานของผู้เรียน  จึงจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  4 วิชาหลัก  คือ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ
 
อาคารชั่วคราว งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 พ.ค. 55 ถึง 08 พ.ค. 55 ประชุมปฏิบัติการณ์บูรณาการ ปศ.ก.และASEAN สูห้องเรียน
ประชุมปฏิบัติการ
วันที่ 7  พ.ค.2555  การนำปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้
วันที่ 8  พ.ค.2555  การบูรณาการเรืองอาเซียนสู่ห้องเรียน
ตั้งแต่เวลา  09.00 -  16.30  น.
สุภาพ ห้อง E-Classroom ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 พ.ค. 55 วันมอบตัวนักเรียนใหม่
เมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการคัดเลือก  สอบวัดต่างๆแล้ว  เมื่อนักเรียนจะเป็นศิษย์ค่ายบางระจันวิทยาคม  ต้องผ่านกระบวนการมอบตัวหนักเรียน  คือตัวนักเรียน(ต้องแสดงตัว)  พร้อมกับผู้ปกครอง ในที่นี้ถ้านักเรียนอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา(ก็ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปกครอง)  ถ้าอาศัยกับผู้อื่นก็ต้องมีหลักฐานของผู้ปกครอง คือสำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะครับ   เมื่อผู้ปกครอง  นักเรียนพบกับฝ่ายบริหาร( ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  รองนฝ่ายกิจการนักเรียน ) แล้วจึงจะลงนามมอบตัวให้กับโรงเรียนเป็นผู้ดูแลตามกกหมายต่อไป
หอประชุมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม การแต่งกาย นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนโรงเรียนเก่าได้ งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 พ.ค. 55 เตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่
เมื่อนักเรียนจะเข้ามาศึกษาในรั้วค่ายบางระจันวิทยาคม  ก็จะต้องเตรียมความพร้อม  ด้านความเป็นอยู่  วัฒนธรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลง  การเรียนการสอน  กิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งรู้จักสถานที่  ครูที่ปรึกษา และคุณครูอื่นๆ 
ชุดนักเรียน หรือชุดพลศึกษา จะมีการตกลงอีกครั้ง งานแนะแนว
16 พ.ค. 55 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
นักเรียนทุกระดับชั้น  พร้อมกันที่ลานธรรม  พบกับผู้อำนวยการ  รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน  รองฯฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ชี้แจงเรื่องราวต่างๆ  แนวดำเนินการต่างๆ พร้อมรับตารางเรียน
และพบครูที่ปรึกษาชั้น  เข้าเรียนด้วยการแนะนำรายวิชาตามตารางเรียน 
ลานธรรม ,ห้องเรียนตามตารางเรียน ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
26 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.-12.00 น.(โดยประมาณ)  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6  ทุกคนพร้อมกับนักเรียน  ประชุมที่หอประชุมโรงเรียนและเวลา ประมาณ  10.30 น.เป็นต้นไป  พบกับครูที่ปรึกษา ( Classroom Meeting ) พูดคุยปัญหาต่างๆกับครูที่ปรึกษา  และรับเงิน ค่าต่างๆตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
หอประชุม(พบกับผู้อำนวยการ) แยกพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนต่างๆ ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 55 ถึง 02 มิ.ย. 55 ค่ายคุณธรรม จริยธรรมฉลองพุทธชยันตี
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกให้มีสมาธิ  ไม่ประมาทมีแนวทางในการดำรงตนเป็นนักเรียนที่ดี  และฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปี ณ วัดสิงห์สุทธาวาส  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นเครือข่ายทางวิชาการด้านคุณธรรม  โดยมีพระครูวิสุทธาภิรักษ์  เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา
เครื่องนุ่งห่มสีขาว งานคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
05 มิ.ย. 55 ถึง 15 มิ.ย. 55 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดการดูแลนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และเก็ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
บ้านนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 มิ.ย. 55 หัวหน้าระดับกลั่นกรองรายชื่อขอรับทุน
หัวหน้าระดับรวบรวมรายชื่อ  ประชุมเพื่ออภิปรายข้อมูล นำมาเรียงลำดับภายในระดับของตนเอง  และพร้อมส่งรายงานให้คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
ห้องประชุม ผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับ
18 มิ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2555
เป็นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา : สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2554  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ปี 2555-2558  เพื่อเสนอเพื่อทราบ  อนุมัติ  และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ห้องประชุมผู้อำนวยการ / แต่งกายสุภาพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 มิ.ย. 55 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
เมื่อหัวหน้าระดับรายวงานเรียงลำดับผู้ขอรับทุน  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสรรทุนส่งเสรอมการศึกษา
ห้องประชุมอาคาร ICT โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
21 มิ.ย. 55 คุรุบูชา 2555
วันไหว้ครู ประจำปี 2555
กิจกรรม  ภาคเช้า
             -  พิธีไหว้ครู  บูชาครู
             - พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
             - ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
             - กิจกรรมกตัญญูกตเวทิตา บูชาครู
             - พัฒนาโรงเรียน แบ่งเขตรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ 
ชุดนักเรียน / ลานธรรม"ธรรมมุนี" โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
26 มิ.ย. 55 วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  และงานป้องกันสารเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน   จัดให้มีการกล่าวสดุดีสุนทรภู่ ครูกวีไทย  และภาคบ่ายจัดกิจกรรมบนเวที  ทั้งประกวดวาดภาพ  ปั้นดิน  การแต่งกลอน  ร้องเพลง  และการแสดงอีกมากมาย
ลานธรรม"ธรรมมุนี" และหอประชุมโรงเรียน กลุ่มาระภาษาไทย และฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ก.ค. 55 ถึง 05 ก.ค. 55 ประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝันสู่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
        ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้เชิญ  ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.5  มากระตุ้นและให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล  เนื่องจากโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  รุ่น  1 
       เวลาบ่ายของทั้งสองวัน  ซึ่งจะไม่เสียเวลาเรียนของนักเรียน  เราจะเรียนเวลาพิเศษ  จากนั้นจะเริ่มประชุมเวลาประมาณ  14.15 น.ทั้งสองวัน
ห้อง e-classroom แต่งกายสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 ก.ค. 55 กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาฝรั่งเศส  จัดกิจกรรมวันชาติ  โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัส  ปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ  ในวันที่  13  กรกฎาคม  2555
หอประชุม / แต่งกายนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 การประเมินผลกลางภาคเรียน
เป็นสัปดาห์ที่ 10  ของภาคเรียน  กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระวิชาประเมินผลกลางภาคเรียนและแปลผลเป็นคะแนน เก็บตามหน่วย คะแนนกลางภาคเรียน  อาจจะเป็นการสอบวัดผลอย่างหลากหลาย  ทั้งในและนอกตารางสอบ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 ส.ค. 55 ถึง 22 ส.ค. 55 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน  ทุกระดับ  ได้แสดงศักยภาพ  ด้านการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 55 ถึง 26 ส.ค. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์
ศูนย์แม่ข่ายระดับจังหวัด : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อบรมครูวิทยาศาสตร์  หัวข้อ  การใช้ชุมชนออนไลน์  ด้วยเว็บ EDMODO เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  กับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน และเครือข่ายใน จังหวัดสิงห์บุรี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
06 ก.ย. 55 ถึง 07 ก.ย. 55 อบรมครูศิลปะโรงเรียนในฝัน
ศูนย์แม่ข่ายระดับจังหวัด  : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ  อบรมครูสอนศิลปะ  ทั้งจิตรกรรม  ปฏิมากรรม  ดนตรี  นาฏศิลป์  เป็นครูศิลปะ ใในจังหวัดสิงห์บุรี
ห้อง E-Classroom 1 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่มสาระศิลปะ
10 ก.ย. 55 ถึง 11 ก.ย. 55 อบรมรองฯฝ่ายวิชาการ เพื่อสู่อาเซียน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด  โดยโครงการกรุงไทยสานฝัน  จัดให้มีการอบรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  เกี่ยวกับการเตรียมการสู่อาเซียน  เนื่อหาเรื่องความเป็นมาของกรุงไทยสานฝัน  โทรทัศน์ครู  และการบริหารด้านสังคม อารมณ์
ศูนย์อบรม จนท.ธนาคารกรุงไทย ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 ก.ย. 55 ทัศนศักษา บางแสน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้วยการไปทัศนศึกษา  จ.ชลบุรี  ทะเล  ภูเขา  และพิพธภัณฑ์สัตว์ทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 ก.ย. 55 คณะกรรมการติดตามนโยบายของ สพม.5
3H
High  Student
High  Personality
High  Organization
คณะกรรมการ ทุกฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและต้อนรับ
ห้องผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
20 ก.ย. 55 นักเรียนแสดงมุทิตาจิต
สภานักเรียน/คณะกรรมการนักเรียนแสดงมุทิตาจิต  ด้วยการจัดกิจกรรม  ดังนี้
ทำบุญตักบาตร  พระภิกษุ
นักเรียนตัวแทนกล่าว  และรดน้ำ  ผอ.ฉตรชัย  ตีะปินตา และอ.สมเกียรติ  สิงห์มณี  อ.สมเกียรติ  กล่าวให้โอวาท  ผอ.กล่าวให้โอวาท นักเรียน  และมีการแสดงของนักเรียน 
ลานธรรม "ธรรมุนี " ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21 ก.ย. 55 งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  จัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ  ให้ ผอ.ฉัตรชัย  ต๊ะปินตา  และ อ.สมเกียรติ  สิงห์มณี
เวลา  18.00  น. - เริ่มงานด้วยการแสดงดนตรี , ผู้มีเกียรติเดินทางเข้าสู่งาน
        19.15  น. - การแสดงของนักเรียน
        19.30  น. - พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการจัดงาน ( ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  : คุณสมุทร  สุริย์จามร ) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
                      - พิธีกรเชิญประธานในพิธี  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียน
                      - ประธานกล่าวแสดงความรู้สึกกับผู้เกษียณอายุราชการ  และมอบของที่ระลึก แก่  ผอ.ฉัตรชัย  และ อ.สมเกียรติ 
                      - อ.สมเกียรติ  สิงห์มณี  รับของที่ระลึกจากผู้มีเกียรติ   และกล่าวขอบคุณ
                      - ดนตรี (เพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับครู )  1-2  เพลง 
                      - ผอ.ฉัตรชัย  ต๊ะปินตา  รับของที่ระลึกจากผู้มีเกียรติ   และกล่าวขอบคุณ
                      - การแสดงของนักเรียน
                      - เพลง  ไพเราะ  พร้อมปล่อยโคมลอย  100  โคม
                      - ดนตรี  สังสรรค์ 
         23.00 น. - ปิดงาน
แขกผู้มีเกียรติ แต่งกายสุภาพ คณะครูฯ แต่งกาย สวมเสื้อที่ระลึก ของ ผอ.ฉัตรชัย ฝ่ายบริหาร
25 ก.ย. 55 ประชุมครูทุกท่าน
เชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Bookmark  ในการตัดเกรด และส่งเกรด  ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน  วันอังคารที่ 25  กันยายน 2555  เวลา  14.30 น.(คาบชุมนุม)เป็นต้นไป
ห้อง e-classroom ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ก.ย. 55 นักเรียนร่วมรำศิลปร่วมสมัย งานแสดงมุทิตาจิต สพม.5

นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ร่วมแสดงมุทิตาจิต  ณ  โรงแรมโกลเด็นดรากอน  สิงห์บุรี  เนื่องในการเกษียณอายุราชการ  ของผู้บริหาร  ครู  และลูกจ้างประจำ

โรงแรมโกลเด็นดรากอน สิงห์บุรี ฝ่ายบริหาร
01 ต.ค. 55 ถึง 04 ต.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555

ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้กำหนดวัดผลและประเมินผล  สำหรับภาคเรียนที่  1/2555  ตั้งแต่วันที่ 1-4  ตุลาคม 2555  และการเก็บข้อมูลตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น และม.ปลาย  ซึ่งครูในแต่ละระดับจะได้รับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ต่อไป

ห้องสอบตามประกาศ ของงานวัดผล งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ต.ค. 55 ประชุมครูทุกท่าน
           เนื่องด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ  มีประเด็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น  ระดับ ม.1-6  ในหัวข้อ  ดังนี้
           1.  ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
           2.  ทักษะความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
           3.  ทักษะการคิดขั้นสูง
           4.  มีทักษะชีวิต
           5.  มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
           6.  มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
 
     ทุกท่านต้องเก็บข้อมูลจากชิ้นงาน  ข้อสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  และการประเมินตามสภาพจริง  พร้อมกัน  เชิญรับฟังแนวปฏิบัติ  และพร้อมใจกันปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน
ห้อง e-classroom1 / แต่งกายสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ต.ค. 55 ถึง 24 ต.ค. 55 ส่งผลการประเมินคุณลักษณะตามจุดเน้น
ตามที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการประชุมชี้แจงการประเมินผู้เรียน ด้านสมรรถนะทั้ง 5  คุณลักษณะ  8  ประการตามหลักสูตรสถานศึกษา 2551  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2555  นั้น  ที่ประชุมตกลงให้ครูที่ปรึกษาชั้น  นำแบบประเมิน  ข้อมูลต่างๆ  พร้อมทั้งการพิจารณาจากระดับชั้น  ทั้งสิ้น  และส่งผลการประเมินที่  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ภายในวันที่  24  ตุลาคม  2555
ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ต.ค. 55 ถึง 25 ต.ค. 55 การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ได้ประชุมชี้แจงให้ครูที่สังกัด  ฝ่าย  งาน  ต่างๆประเมินความเสี่ยงของงานที่มีต่อผู้รับบริการข้อมูลต่าง  เช่น  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  การใช้งบประมาณ  ต่างๆ  นำมาประชุมร่วมกัน  ในวันที่  25  ตุลาคม  2555  ครับ
ห้องฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
10 ต.ค. 55 วันปิดภาคเรียนที่ 1/2555
การปฏิบัติราชการยังคงดำเนินต่อไป แต่สถานศึกษาปิดการบริการและใช้สถานที่  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  ครูอาจารย์  สามารถใช้เพื่อเตรียมการในการดำเนินการเพื่อภาคเรียนต่อไป
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
24 ต.ค. 55 ถึง 26 ต.ค. 55 ประชุมปฏิบัติการเตรียมครู ภาคเรียนที่ 2/2555
การเตรียมการ  สู่หลักสูตรเทียบเคยงมาตรฐานสากล
การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่  7
การบริหารจัดการ ยกผลสัมฤทธิ์ และการปฏิบัติการ ภาคเรียนที่  2/2555
ห้อง e-classroom 1 / สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 อบรมครูภาษาอังกฤษ
บมจ.กรุงไทยจำกัด แจ้งให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ๒ คนเข้าร่วมอบรม การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์ฝึกบุคลากร  บมจ.กรุงไทย จำกัด  เขาใหญ่  ปากช่อง  นครราชสีมา

เขาใหญ่ นครราชสีมา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ต.ค. 55 กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้  จากเว็บไซต์โรงเรียน

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 พ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรม  วันที่  6  พฤศจิกายน 2555
ห้องพิกุลทอง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ย. 55 ถึง 10 พ.ย. 55 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ เขตการศึกษา
โรงเรียนสิงห์บุรี  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพม.5 สิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี / สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 พ.ย. 55 ถึง 14 ธ.ค. 55 "ม่วงขาวเกมส์" กีฬาภายใน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้กำหนดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านทางกาย  ฝึกการเป็นผู้นำ  การทำงานอย่างมีแบบแผนด้วยกระบวนการให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกีฬาภายใน  เริ่มตั้งแต่วันพุธที่  14  นี้เป็นต้นไป นะครับ
สนามกีฬา โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน
19 พ.ย. 55 ม.ปลาย ทัศนศึกษา"สยามนฤมิตร"
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ได้จัดให้นักเรียน  ม.4-6  ได้เปิดโลกทัศน์  ทัศนศึกษา ณ  กรุงเทพมหานคร  
สยามนฤมิตร กรุงเทพฯ / นักเรียน : ชุดนักเรียน ครู : สุภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
21 พ.ย. 55 คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนต้อนรับ ผอ.มานิตย์ อิ่มอ่อง

กำหนดการประกวดต้อนรับ ผอ.มานิตย์    อิ่มอ่อง

รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี สพม. 5

วันพุธที่   21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555   ณ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

* * * * * * * * * * * *

 

วันพุธที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555

เวลา  08.30 – 09.30  น.                   คณะฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู   คณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายต่าง ๆ เตรียมการบริเวณ  หอประชุม (คณะต้อนรับซักซ้อมเตรียมรับ ผอ.)

เวลา  10.00 - 10.15  น.                    คณะฯต้อนรับ  นำ ผอ. และผู้ติดตามไปยังวิหารวัดแฝก กราบนมัสการหลวงพ่อ

                                                      วัดแฝก ( บริเวณลานธรรมมุนี)

เวลา  10.30 – 11.30  น.                   เชิญทุกท่านพร้อมกันที่หอประชุม                 

-                   รองฯศักดา  ใจตรง  กล่าวต้อนรับ ในนามคณะครู กรรมการสถานศึกษา  และนักเรียน

-                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  มอบช่อดอกไม้ในนาม คณะฯ

-                   ท่านผู้มีเกียรติที่มาส่ง  มอบของที่ระลึก..........

-                   สุดท้าย...ผู้ใหญ่ที่มาส่ง  มอบของที่ระลึก  และกล่าวแสดงความยินดีในนามท่านผู้มีเกียรติที่มาส่ง                        

-                   ผอ.มานิตย์  อิ่มอ่อง  กล่าวขอบคุณ และแสดงความรู้สึกยินดี

เวลา  11.30  น.                                   เชิญ ผอ.ไหว้พระ ที่ห้องผู้อำนวยการ

เวลา  12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  น.                                   ประชุมครูทุกท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

 

หอประชุมโรงเรียน ลานธรรมมุนี / สุภาพ ฝ่ายบริหาร
21 พ.ย. 55 รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.5
คณะจาก สพม.5  ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการ  ศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมการเตรียมการ ในประเด็นทั่วๆไป  การยกผลสัมฤทธิ์กับนักเรียน
ผู้รับการนิเทศ
     ผู้บริหารโรงเรียน
     รองผู้บริหาร
     หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างาน
ห้องประชุมผู้อำนวยการ / สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 พ.ย. 55 ถึง 27 พ.ย. 55 ค่ายวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 35
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  จัดค่ายวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม ครั้งที่  35  ณ  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จ.นครราชสีมา  เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จ.นครราชสีมา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
30 พ.ย. 55 พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายในรั้ว ม่วงขาว

กำหนดการพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เวลา 07.00 - 09.00  น.
             -
   ขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสีตั้งแถวพร้อมกันที่สนาม ภายในบริเวณสนามวัดยายสร้อย

-          เคลื่อนขบวนพาเหรด สู่สนามกีฬาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

          -     ตั้งขบวนในสนามกีฬา เพื่อรอรับประธานในพิธี ซึ่งประกอบด้วยสีดังนี้  สีแดง   สีเขียว  สีฟ้า  สีเหลือง
            -
ประธานในพิธีและคณะผู้ติดตาม เดินทางมาถึงบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    พิธีกรสั่งนักกีฬาเคารพท่านประธานในพิธี "ทั้งหมดตรง" วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  ประธานในพิธีเข้าประจำที่นั่ง
            -
ประธานจัดการแข่งขัน นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินเข้าสู่สนาม ตั้งแถวด้านหน้าประธานในพิธี
            -
พิธีกรสั่งนักกีฬา "ทั้งหมดตรง กลับหลังหัน  เคารพธงชาติ ทั้งหมดตรง"  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ เพื่อเชิญธงชาติ บรรเลงเพลงกราวกีฬา เพื่อเชิญธงโรงเรียน และธงสีขึ้นสู่ยอดเสา ตามลำดับ  พิธีกรสั่ง "นักกีฬาทั้งหมดตรง  กลับหลังหัน"
            -
ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต่อท่านประธานในพิธี
            -
ท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2555    วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
            -
นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณ
            -
นักกีฬาวิ่งคบเพลิงประจำปีการศึกษา 2555  วิ่งเชิญคบไฟไปจุด ณ กระถางคบเพลิง   พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง
            -
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬาเพื่อนำขบวนนักกีฬาของแต่ละสีออกจากสนามแข่งขัน ผ่านหน้าท่านประธานในพิธี
            -
เริ่มทำการแข่งขันกรีฑาตามรายการ สูติบัตรการแข่งขัน

15.00 - 16.00 น.
           - นักกีฬาของแต่ละสีตั้งแถวในสนามแข่งขันโดยพร้อมเพรียงกัน
           -
ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน สรุปผลการแข่งขัน ในรายการ
           -
เรียนเชิญท่านประธานในพิธี มอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
           -
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ  เพลงกราวกีฬา  นักเรียนเชิญธงชาติ  ธงโรงเรียน และธงกีฬาสีลงจากเสา

           - นักกีฬาทุกคนร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม

         - เสร็จพิธี

สนามกีฬาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 ธ.ค. 55 นักเรียนสอบธรรมศึกษา ปี 2555
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  มีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ตรี( สนามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  )  ธรรมศึกษา โท สนามสอบวัดสิงห์สุทธาวาส  และธรรมศึกษา เอก สนามสอบวัดพระนอนจักรสีห์  
ห้องเรียน / ชุดนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
04 ธ.ค. 55 ผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมวางพานพุ่มสถวายราชสักการะ 5 ธันวามหาราช
วันที่  4  ธันวาคม 2555  คณะผู้บริหาร  คณะครู  ร่วมงานวางพานพุ่ม และร่วมการแสดงถวายพระเกียรติ  ณ  อบต.บางระจัน
อบต.บางระจัน / ผ้าไทย ฝ่ายบริหาร
04 ธ.ค. 55 คณะครู นักเรียน วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีในหลวง
เช้าวันอังคาร  คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพานพุ่มเงิน ทอง  ณ ลานธรรมมุนี  
ลานธรรม"ธรรมมุนี" / ครู แต่งชุดสีกากีคอบพับแขนยาว นักเรียน ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
05 ธ.ค. 55 คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน  200 คน  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  กับจังหวัดสิงห์บุรี  องค์กรปกครองท้องถิ่น  ณ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
ศาลากลางหลังเดิม / ครู เสื้อสีเหลือง นักเรียน ฝ่ายบริหาร
07 ธ.ค. 55 ถึง 08 ธ.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรมเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ
วัดสิงห์สุทธาวาส / ชุดนุ่งขาวห่มขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 ธ.ค. 55 ถึง 12 ธ.ค. 55 ตัวแทนนักเรียนระดับเขตฯ ร่วมแข่งขันระดับภาค จ.ระยอง
ผู้บริหาร  ครูผู้ควบคุม  นักเรียนตัวแทนเขตฯ ทั้งหมด  7  รายการ
จ.ระยอง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ธ.ค. 55 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน ที่  2 / 2555
    เวลา   07.30 - 08.30  - ผู้ปกครอง  ลงทะเบียนตามชั้นเรียน  บริเวณ  ข้างหอประชุม(ด้านสระน้ำ)
             08.30 - 10.00  - พระอาจารย์  ให้โอวาส พบผู้ปกครอง
                                  - แนะนำ ผู้อำนวยการ  มานิตย์  อิ่มอ่อง / รอง ผอ.ศักดา  ใจตรง
                                  - ผอ. แจ้งนโยบาย  และความก้าวหน้า  พร้อมความต้องการของโรงเรียน
                                  - รอง ผอ.  4 ฝ่าย (จัดทำเอกสาร ประกอบชี้แจงประเด็นสำคัญ)
             10.00 - 11.30  แยกประชุมผู้ปกครอง  ตามชั้นเรียน  (ตามประกาศของโรงเรียน)
                                  - ครูที่ปรึกษา  พบปะ พูดคุยปัญหาต่างๆ ด้านวิชาการ, ด้านความประพฤติ
                                  - คัดเลือก คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
             11.30 - 12.00  ผู้บริหาร  ประชุมเครือข่าย
                                  - ฝ่ายบริหารขอพบปะ แจ้งนโยบาย และการประสานงาน
                                  - แนะนำช่องทาง  การประสานงาน  
                                  - ปิดการประชุม
                                     
หอประชุม / ห้องเรียนตามนัดหมาย /สุภาพ ฝ่ายบริหาร
24 ธ.ค. 55 ถึง 26 ธ.ค. 55 ผู้อำนวยการ และครู ICT ประชุมสัมมนา ผู้นำ 46 ICT
ผู้อำนวยการ  และครู ICT  สัมมนา  ประเด็นดังนี้
  -  ผู้บริหารศึกษาดูงาน OBECQA ทีโรงเรียนภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
  -  ผู้บริหารประชุมวางแผนการทำงานของผู้นำ  46 ICT

ครู ICT  อบรมการใช้ Tablet  กับโปรแกรม  App  ต่างๆ
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ธ.ค. 55 กิจกรรม ค.บ.สู่อาเซียน ; Happy New Year & Merry Christmas
โรงเรียนโดย ผอ.และคณะครูจัดวันเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยการจับฉลาก  สนุกสนาน  ผนวกกับวันคริสต์มาส วันสำคัญชาวคริสต์  และกลุสาระสังคมศึกษา  ได้รวมกิจกรรมสู่อาเซียนเข้าด้วยกัน  ทำให้งานมีความสำคัญยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันที
หอประชุมโรงเรียน และห้องเรียน /สุภาพ ฝ่ายบริหาร ; กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ; กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
26 ธ.ค. 55 กรุงไทยสานฝัน\
บมจ.กรุงไทย จำกัด  นำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความตระหนักกับนักเรียน  ให้เกิดความเชื่อมั่น รักเกียรติ ตนเอง  สามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ธ.ค. 55 ถึง 28 ธ.ค. 55 "วิชาการก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝัน3H สพม.๕
วันที่ 27 ธันวาคม 2555   ครู-นักเรียน  ร่วมกันแสดงผลงาน ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันที่ 28 ธันวาคม 2555   พิธีเปิดงาน
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหาร
28 ธ.ค. 55 ชาว ค.บ.ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เชิญครู-อาจารย์ นัการ คนงาน  ร่วมงานสังสรรค์  วันสิ้นปี ส่งท้ายปีเก่า  และร่วมต้อนรับปีใหม่ 2556   ในเย็นวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555  ตั้งแต่เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป  บริเวณสวนข้างสระน้ำ 
สวนข้างสระน้ำ ฝ่ายบริหาร
04 ม.ค. 56 สุดท้ายส่งข้อสอบ
กำหนดส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555   ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556
ห้องบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
สอบกลางภาคเรียน
ห้องสอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ม.ค. 56 ประชุมครู เดือน มกราคม ๒๕๕๖
เชิญครูทุกท่านร่วมประชุม  ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๕.๐๐  น.  ณ  ห้อง e-classroom
e-classroom ฝ่ายบริหาร
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กประจำปี ๒๕๕๖  คำขวัญ " รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา  นำพาเด็กไทยสู่อาเซียน "
โรงเรียน / อบ.ต.บางระจัน ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 ม.ค. 56 วันครู ๒๕๕๖
กิจกรรม คุรุบูชา โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  
โรงเรียนสิงห์บุรี / สุภาพ สูท / ผ้าไทย ฝ่ายบริหาร
18 ม.ค. 56 ถึง 19 ม.ค. 56 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ๕๕
ค่ายบางระจันวิทยาคม  เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันที่้  ๑๘-๑๙  มกราคม ๒๕๕๖  ณ ค่ายลูกเสืออัษฎาวัฒนา  จ.สระบุรี
ค่ายอัษฎาวัฒนา สระบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียน
19 ม.ค. 56 ครูอบรม ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET
ครูตัวแทนกลุ่มสาระละ  1 ท่านเข้าอบรม

               ด้วยสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕                ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เรื่อง สอนอย่างไรผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET จะสูงขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๙ มกราคม๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอินทร์บุรี โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ(พ.ว.) สนับสนุนบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่ายานพาหนะ

ห้องประชุมโรงเรียนอินทร์บุรี / สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ม.ค. 56 ประชุม สัมมนาครู ผู้บริหารทั้งจังหวัด
สพม.5  จ.สิงห์บุรี  และกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพการศึกษา  จัดประชุมสัมมนา  ณ โรงเรียนสิงห์บุรี  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ได้ให้นโยบาย  ยุทธศาสตร์ ของ สิงห์บุรี  และ สส.ระบบเขตพื้นที่ ดร.สุรสาล  ผาสุข  ได้แสดงวิสัยทัศน์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของจังหวัดสิงห์บุรี  และ ผอ.เขตพื้นที่  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ห้องประชุม หอมหวล โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหาร
23 ม.ค. 56 ถึง 24 ม.ค. 56 ทดสอบ Pre-O-NET
สพม.5  มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน  ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  ในการเตรียมตัวเพื่อวัดผลประเมินผลระดับชาต  ต่อไป
อาคารกึ่งถาวร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 ก.พ. 56 พิธีปฏิญาณตนของลูกหลานวีรชน
วันที่  1 กพ.56  ตัวแทนนักเรียนในอำเภอค่ายบางระจัน  จะนำธงวีรชน  รูปหลวงปู่ธรรมโชติ  รูปปู่วีรชน  มาร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศล และปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม  แล้วแห่ประชาสัมพันธ์รอบเมืองสิงห์บุรี  
อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 ก.พ. 56 จัดประเมินทักษะตามจุดเน้น
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้ดำเนินการใช้แบบประเมินทักษะทุกตัวจุดเน้น  ตั้งแต่วันที่ 26  ก.พ.2556 จนถึง  1 มีนาคม 2556  และได้แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งที่  14/2556  ไปแล้วนั้น  จากนี้จะได้ราบรวมผลงาน กระดาษคำตอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ ประเมิน ในวันที่  11  มีนาคม  2556  ครับ
ห้อง 113-114 /สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
ค่ายบางระจันวิทยาคม  เป็นสนามสอบ  O-NET
 -มีผอ.วราภรณ์  วีรพงษ์ ผอ.โรงเรียน ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา เป็นประธานสนามสอบ
 -กรรมการกลาง : น.ส.ภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม      ผู้สังเกตการณ์ :   นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์   ครูโรงเรียนสิงห์บุรี
 -กรรมการควบคุมห้องสอบ  ครูจากโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
 -ผู้ประสานงาน  นายศักดา   ใจตรง  รองฯ ค.บ.

-ผอ.มานิตย์   อิ่มอ่อง  ประธานสนามสอบ  โรงเรียนสิงห์บุรี
-กรรมการกลาง : นางวัลภา  วัฒนกุล , นายอรรถพร  แก้วบวร
-กรรมการควบคุมห้องสอบ  8 คน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 ค่ายวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย : ภูเขียว
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  จัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ณ อุทยานแห่งชาติ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติภูเขียว จ.ชัยภูมิ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
04 ก.พ. 56 พิธีสดุดีวีรชน "วีรชนบางระจัน วีรชนโลก"
ข้าราชการ  ประชาชน  ร่วมวางพวงมาลา  4 กุมภาพันธ์
อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ฝ่ายบริหาร
07 ก.พ. 56 ลูกหลานวีรชน : น้อมรำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญ
จัดพิธี  ทำบุญตักบาตร  อุทิศแด่วีรชนช่าวบ้านบางระจันทุกท่าน
พิธีสดุดีวรกรรมช้าวบ้านบางระจัน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ก.พ. 56 ส่งผลการประเมินระดับชั้น ม.6
ครูตรวจข้อสอบ เก็บคะแนน กรอกลงในโปรแกรม Bookmark แล้วนำส่งงานวัดผล  ครับ
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ก.พ. 56 ถึง 10 ก.พ. 56 ม.6 สอบ O-NET
ม.6   สอบ O-NET
รถรับ-ส่ง  ที่โรงเรียน  รถออก  เวลา  07.30  น.
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ก.พ. 56 ร่วมทำบุญคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อแพ
พวกเราชาวค่ายบางระจันวิทยาคม  ร่วมทำบุญ จัดภัตตาหารเลี้ยงพระ  ณวัดพิกุลทอง
วัดพิกุลทอง ฝ่ายบริหาร
11 ก.พ. 56 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปรอบสอง
สพม.๕  จัดสัมมนา   บุคลากรในโรงเรียน (แกนนำ)
             ผอ.มานิตย์  อิ่มอ่อง   ผู้อำนวยการ
             รองฯสันติ  ม่วงปาน    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
             ครูปริญดา  ชอบธรรมดี  ครูผู้นิเทศประจำโรงเรียน

             วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
             เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/รายงานตัว
             เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ โดย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕              เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
             เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการนิเทศ
                                             ภายใน โดย ศน.วัฒนา คล่องดี
             เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
             เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การเสวนา “การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา” โดย
                                             ก.ต.ป.น.วิเชียร ชุ่มชวย ผอ.ธวัธ ศรีสว่าง ผอ.วิทยา สีหบุตร ผอ.พรชัย ยิ้มพงษ์
                                             รองฯ สมพงษ์ สุวรัชชุพันธุ์
             เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. อภิปราย/ซักถาม วั
ศูนย์ประชุมมณนิพา จ.ลพบุรี / สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ก.พ. 56 คณะกรรมการตรวจข้อสอบตามจุดเน้น
คณะกรรมการแบ่งตามระดับชั้น  ตรวจผลงานและคำตอบของนักเรียน
113-114 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ก.พ. 56 ประชุมสัมนา ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมสัมมนา  ครู และผู้บริหาร  

นายมานิตย์   อิ่มอ่อง   ผู้อำนวยการ
                นายสันติ   ม่วงปาน รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ
นางวัลภา วัฒนกุล งานวัดผลประเมินผล
นายสนอง โกสุมา เจ้าหน้าที่รายงานผล

                วันที่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
                เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/รายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. การรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การปฺรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง โดย ศน.พิทักษ์ สุริยะ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การประเมินผล โดยใช้ผล O-net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการ
เรียนของผู้เรียนฯ  โดย ศน.พิชญา คาปัน
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๓๐ น. อภิปราย/ซักถาม /ปิดประชุม
ศูนย์ประชุมมณนิพา ลพบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 ก.พ. 56 กรุงไทยสานศรัทธา สร้างคุณค่าความเป็นคน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  โดย อาจารย์พวงเพชร  กันยาบาล(ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนในฝัน) เชิญวิทยากร  น้องเบสท์ นางสาวอรพิมท์  รักษาผล  เจ้าของฉายานักพูดล่าความกตัญญู-นักพูดร้อยศพ เจ้าของรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2546, เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2545, รางวัลนักเรียนพระราชทาน, ลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551, วิทยากรดีเด่นระดับชาติ  
เวลา  13.00  น. ณ ห้อง  e-classroom   
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 ก.พ. 56 มทบ.13 จังหวัดทหารบกลพบุรี สร้างความตระหนักให้นักเรียน

หอประชุม โรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ก.พ. 56 ถึง 01 มี.ค. 56 สอบวัดผล ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2555
การสอบตามปฏิทินปฏิบัติการทางวิชาการ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ก.พ. 56 คณะกรรมการประเมินตามจุดเน้น 3H
คณะกรรมการ
   ผอ.ถวัลย์    ตันธีระพงศ์
   ผอ.วิเชียร    แก่นไร่
   ผอ.ประเสริฐ เงินเนตร
   นางวสุกานต์  ธีรภัทรกร
   อ.วัฒนา     คล่องดี
   อ.ชิวาภรณ์   รัตนศีล

ลักษณะการประเมิน 
   เป็นการประเมินตามสถาพจริง
    1.  โรงเรียนนำเสนอผลงาน  เป็นภาพรวม  ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน
    2.   นำชมภูมิทัสน์  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องพิเศษ
    3.   คณะกรรมการให้ข้อมูล Feed back
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
06 มี.ค. 56 ม.6/1 ศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรุ้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าพลังงานทดแทน
โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีมิตรผล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
08 มี.ค. 56 ส่งผลการประเมินระดับชั้น ม.6
ครูระดับชั้น ม.6  ส่งผลประเมินด้วยโปรแกรม Bookmark  
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 56 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปรอบสอง

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/รายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ
โดย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ นิเทศภายใน โดย ศน.วัฒนา คล่องดี
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การเสวนา “การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา”
โดย ก.ต.ป.น.วิเชียร ชุ่มชวย ผอ.ธวัธ ศรีสว่าง ผอ.วิทยา สีหบุตร
ผอ.พรชัย ยิ้มพงษ์ รองฯ สมพงษ์ สุวรัชชุพันธุ์
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. อภิปราย/ซักถาม

ผู้เข้าสัมมนา
นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสันติ ม่วงปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี ครูผู้นิเทศประจำโรงเรียน
ศูนย์ประชุม มนณิพา ลพบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 56 ประชุมสัมมนาการดำเนินการรายงานตามจุดเน้น

วันที่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/รายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. การรายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การปฺรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โดย ศน.พิทักษ์ สุริยะ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การประเมินผล โดยใช้ผล O-net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้
เรียนฯ โดย ศน.พิชญา คาปัน
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๓๐ น. อภิปราย/ซักถาม /ปิดประชุม

        ผู้เข้าประชุมสัมมนา
        นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสันติ ม่วงปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางวัลภา วัฒนกุล ครูวัดผลและประเมินผล
นายสนอง โกสุมา ครูรายงานผลตามจุดเน้น
ศูนย์ประชุม มณนิพา ลพบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 มี.ค. 56 ถึง 18 มี.ค. 56 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม. 4
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
รับสมัครตั้งแต่วันที่   14 - 18  มีนาคม  2556   ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
สอบวัดความรู้พื้นฐาน        23  มีนาคม 2556
ประกาศผล/รายงานตัว        27  มีนาคม 2556
มอบตัว 6  เมษายน 2556

การรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3  ห้องเรียนๆละ 40 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3  ห้องเรียน ( วิทย์-คณิตฯ  1  ห้อง ทั่วไป ภาษา-คหกรรม  1 ห้อง 
            ทั่วไป-ช่างอุตสาหกรรม   1  ห้อง )
หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 มี.ค. 56 ถึง 21 มี.ค. 56 ประชุมสัมมนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เข้าสู่โรงเรียนในฝัน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ปี ๒๕๕๕
ร่วม จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา  กับโรงเรียนอินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี
ครูทุกคน
ผู้บริหาร  2   คน
ครูประจำการ 31 คน
ครูอัตรจ้าง   4 คน

รวม 37 คน
ห้องประชุม โรงเรียนอินทร์บุรี / สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 มี.ค. 56 สอบวัดพื้นฐาน ม.1 และม.4
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 มี.ค. 56 ประชุมครูผู้นิเทศในโรงเรียน ของ สพม.5
อ.วินัย  จงใจมั่น และ อ.ปริญดา  ชอบธรรม  ประชุมครูผู้นิเทศ  ประจำโรงเรียน  ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จ.ชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ฝ่ายบริหาร
26 มี.ค. 56 ประชุม แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
งานแผนงาน และงานประกัน ประชุม  เตรียมการจัดทำ  SAR  ประจำปี  2555  
ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงบประมาณ
27 มี.ค. 56 นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 รายงานตัว
รายงานตัว  ให้นักเรียนมาดูผลการสอบ  พร้อมลงลายมือชื่อ ว่าสมัครเข้าเรียน  ที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มี.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป
ห้องประชุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
29 มี.ค. 56 ประชุมครู เดือน มีนาคม 2556
โรงเรียนมีรายละเอียด  กิจกรรมที่ต้องเตรียมในช่วง  ปิดภาคเรียน  และ ช่วงเตรียมการ  ก่อนเปิดภาคเรียน  
ห้อง e-classroom ฝ่ายบริหาร
06 เม.ย. 56 มอบตัวนักเรียนใหม่(ม.1,4)
การมอบตัวนักเรียนใหม่
  08.30 น.   พบกับผู้อำนวยการโรงเรียน  ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
  09.30 น.   รองฯศักดา  ชี้แจงเรื่องการเงิน เงินสนับสนุนให้กับนักเรียน
  10.00 น.   ผู้ปกครองพบ อาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องเรียนต่างๆ
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล
15 เม.ย. 56 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
09.00  น.  ตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา
10.30  น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00  น.  ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
11.30  น.  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
12.30  น.  สรงน้ำพระครูวิสุทธาภิรักษ์
ลานธรรม"ธรรมมุนี"/ เสื้อยืดสีม่วง ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
18 เม.ย. 56 ถึง 21 เม.ย. 56 ฉีดพ่นโฟม หลังคาอาคารชั่วคราว
คุณสมุทร  สุริย์จามร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้อนุเคราะห์จัดหาโฟมพ่นเพื่อป้องกันความร้อนจาการแผ่กระจายรังสี  ช่วยให้ภายในอาคาร  ห้องเรียนมีความเย็น  ลดพลังงาน
อาคารชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
22 เม.ย. 56 ประชุมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย
สพม.5  จัดประชุม รองผู้อำนวยการ ที่รับผิดชอบทั้ง  4  ฝ่าย

08.00 - 08.30  -ลงทะเบียนรายงานตัว  ห้องอัมพวัน  โรงเรียนสิงห์บุรี
08.30 - 12.00 -พิธีเปิด  ผอ. สพม.5
13.00 - 13.30 -การเทิกทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  : นายทองเพียร มนัสตรง
13.30 - 15.00 -แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ภาระงาน
15.00 - 16.00 -อภิปรายซักถาม
ห้องประชุมอัมพวัน /โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
23 เม.ย. 56 ถึง 27 เม.ย. 56 ครูคณิตศาสตร์อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูคณิตศาสตร์อบรมเข้ม  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.กรุงไทย ฝ่ายบริหารวิชาการ
26 เม.ย. 56 ฝ่ายบริหารประชุม
ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00 น.  ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนงานเพื่อเตรียมการภาคเรียนที่ 1/2556
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหาร
01 พ.ค. 56 ถึง 02 พ.ค. 56 อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูใช้ EDMODO จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูค่ายบางระจันวิทยาคม  รุ่นที่  1  19  คน  เข้าร่วมพัฒนาทักษะการใช้  EDMODO เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) ผอ.มานิตย์        อิ่มอ่อง ,  2) รองฯศักดา       ใจตรง , 3) อ.นิทัศน์           รอดช้าง  , 4) อ.สุภาธณัติ      สิงห์วิจารณ์ ,  5) อ.อำนวยพร     เจริญฉิม , 6) อ.วิไล               สำราญดี , 7) อ.วรรณี            เมฆขาว , 8) อ.ยุพิน              พิริยุตมสนธิ , 9) อ.เนตรนารี       สุจริตจันทร์ ,  10) อ.วินัย               จงใจมั่น , 11) อ.โอภาส           แก้วเลิศ , 12)  อ.สนอง             โกสุมา , 13)  อ.ลาวัณย์            บ่ายเที่ยง , 14)  อ.พงษ์ศักดิ์        ประยูรวรรณ , 15)  อ.อรรถพร         แก้วบวร , 16) อ.เกียรติศักดิ์  กลิ่นสุคนธ์ , 17) อ.วิไลวรรณ  กลิ่นสุคนธ์      , 18) น.ส.ขวัญยืน  ถ้วยทอง ,  19) น.ส.พัชรี  วจารณ์ปรีชา  
     
 
ห้องคอมพิวเตอร์ ค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ค. 56 ถึง 04 พ.ค. 56 อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูใช้ EDMODO จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รุ่นที่ 2
ครูค่ายบางระจันวิทยาคม  เข้ารับการพัฒนาด้าน ICT   รุ่นที่  2  มี รองศักดา  ใจตรง  เป็นประธาน  มีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้
1) อ.อัชฌา   แพรสุวรรณ์ , 2) อ.สังวาลย์      จรเกตุ , 3) อ.วัทนีย์         ทองเสวต , 4) อ.ศรีทัย          พึ่งบุญศรี , 5) อ.พิมพ์ลดา     วงษ์เพ็ญ , 6) อ.วัชระ           พิริยุตมสนธิ , 7) อ.ธวัชชัย        สุดดีพงษ์ , 8) อ.คำรณ          เคลือบมงคล ,9) อ.ฉลอง          นุชอยู่
  , 10) อ.สมชาย        ทองเสวต , 11) อ.ปราณี           ขำศรี , 12)  อ.พงษ์เทพ          ม่วงงาม


ห้องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 พ.ค. 56 ประชุม สัมมนาครู ค.บ. เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1-56
คณะผู้บริหารประชุมครู  เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิด  คุณครูเข้าร่วมเป็นอย่างดี
ห้องประชุม ฝ่ายบริหาร
15 พ.ค. 56 ถึง 16 พ.ค. 56 เตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่
งานแนะแนวจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4  ให้เรียนรู้สถานที่  วิธีการ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน(ทุกห้องปฏิบัติการ) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 พ.ค. 56 Back to School KBWS
เราชาว ม่วงขาว ขอต้อนรับลูก ม่วงขาวสู่รั้วโรงเรียน แหล่งเพาะพันธุ์คนดี
โรงเรียน ฝ่ายบริหาร
28 พ.ค. 56 สพม.5 โดย ศน.ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม
ศน.นันทพร  มั่นทัพ ศน.หัทยา  เข็มเพ็ชร  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูความพร้อมในการเปิดเรียน  ทุกอย่างพร้อมทั้งบุคลากร  อาคารสถานที่  นักเรียน พร้อมครับ
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหาร
01 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
ฝ่ายบริหารบุคคล  งานกิจการนักเรียน  ดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้วยการประชุมครู จัดซักซ้อมความเข้าใจ  ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเก็บข้อมูลเบื้องต้น  คัดกรอง  ส่งข้อมูล  ต่อ
บ้านนักเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล
05 มิ.ย. 56 กิจกรรมบูรณาการวันสิ่งแวดล้อมโลก
กลุ่มสาระต่างๆ และงานพัฒนาผู้เรียนได้จัดฐานปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาวะปัจจุบันของโลก  การอยู่อย่างพอเพียง  อนุรักษ์ธรรมชาติ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
07 มิ.ย. 56 ถึง 09 มิ.ย. 56 อบรมเป็นวิทยากรอาวุโส
อ.สันติ  ม่วงปาน ได้รับเชิญ จาก บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  อบรมวิทยากรโครงการ Intel Easy Steps  ให้วิทยาการอาวุโส  ที่โรงแรมวังสวนสุนันทา
โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 มิ.ย. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 12  มิ.ย.56  อำเภอค่ายบางระจัน (นายอำเภอ พจน์ เอกอนันตถาวร)  จัด สภากาแฟ( นโยบาย ผวจ.) ที่ ลานอเนกประสงค์ในอุทยานค่ายบางระจัน  ประสาน  ประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์  ของชาวค่ายบางระจัน  และมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษามหาราชินี  และการปล่อยขบวน ชรบ.จุดตรวจหมู่บ้าน  และเวลา  09.15 น. นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าเยี่ยม พบปะคณะครู  นักเรียน 
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
12 มิ.ย. 56 ทบทวนกิจกรรมลูกเสือ
ผู้อำนวยการมานิตย์  อิ่มอ่อง  เป็นวิทยากรแนะนำ  สาธิต บทบาทผู้กำกับลูกเสือ  และสาธิตการเปิดกอง  การฝึกระเบียบแถวเวลา  15.15-16.00  น.
หอประชุม ฝ่ายบริหารวิชาการ
14 มิ.ย. 56 ถึง 16 มิ.ย. 56 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าค่ายคุณธรรม  จิริยธรรม เป็นประจำปีของโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ  
วัดสิงห์สุทธาวาส ฝ่ายบริหารบุคคล
20 มิ.ย. 56 คุรุบูชา...ชาวม่วงขาว
เดือนแห่งการบูชาครู  พฤหัสที่ 20 มิย.  พิธีไหว้ครู  
เวลา  08.30 - 10.00 น. - ภาคเช้าตัวแทนนักเรียนนำพานเทียน  ดอกไม้  คารวะครู  จากนั้นนักเรียนทุกคนจะร่วมใจไหว้ครู   - พิธีมอบทุนการศึกษา

        10.30 - 11.30 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- รับประทานอาหารร่วมกัน
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
20 มิ.ย. 56 เสริมความรู้เรื่องเตือนภ้ยสิ่งแวดล้อม
เวลา   13.00 - 15.30 น.
อุตุนิยมวิทยา  จ.ชัยนาท  จะมาบรรยายให้ความรู้ เรื่องบรรยากาศ  การเตือนภัยด้านอากาศ  ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2556
ในปีการศึกษา 2556  
ประชุมผู้ปกครอง  เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                        ด้านวิชาการ
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
01 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 อบรมครูแกนนำ คุณธรรมฯ
สพฐ  ร่วมกับ ก.มหาดไทย  สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดอบรม ผู้บริหาร  ครูแกนนำ  ในการใช้ บ ว ร เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เยาวชนไทย  เป็นคนดี  คนเก่ง  อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน ASEAN  ได้  ด้วยความดี  5  ประการ  ครูแกนนำ คือ อ.วิไล  สำราญดี  ครูยุพิน  พิริยุตมสธิ   5  วัน
สำนักปฏิบัติธรรม เขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ฝ่ายบริหาร
03 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2556
งานพยาบาล  ฝ่ายบริหารทั่วไป  จัดบริการประสานงานให้โรงพยาบาลค่ายบางระจัน  ตรวจสุขภาพนักเรียน  
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ก.ค. 56 ถึง 11 ก.ค. 56 ผู้อำนวยการ ศึกษาดูงาน ประเทศสิงคโปร์
โครงการในการอุปถัมภ์ของ ยมจ.กรุงไทย  พัฒนาผู้บริหารที่เข้ามาใหม่  ศึกษาดูงานการพัฒนาการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์  กลับมาแล้วน่าจะมีสิ่งดีๆตามมาเร็วๆนี้
ประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายบริหาร
11 ก.ค. 56 สพม.๕ นิเทศแบบเข้มข้น
ศน.หัทยา  เข็มเพ็ชร และ ศน.นันทพร  มั่นทัพ  นิเทศ ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มสาระ  ถึงนโยบาย ของ สพม.๕  ปี ๒๕๕๖  และนโยบายของ สพฐ.  
ห้องประชุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
12 ก.ค. 56 กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมเรียนรู้ประเทศฝรั่งเศส  เนื่องจากมีนักเรียน ม.ปลายเลือกสานเรียนฝรั่งเศสด้วย  โดย  อ.วัลภา  วัฒนกุล  จัดกิจกรรม ครึ่งวันในวันศุกร์
หอประชุมโรงเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
12 ก.ค. 56 ถึง 14 ก.ค. 56 เป็นผู้เชี่ยวชาญการหาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน ICT
อ.สันติ  ม่วงปาน  ได้รับเชิญจาก  สกอ.ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาสมรรถนะด้าน ICT แก่ นักศึกษาของประเทศไทย
โรงแรม บัดดี้ ดอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร้ด นนทบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 ก.ค. 56 ถึง 16 ก.ค. 56 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริหารโรงเรียน
กลุ่มผู้นำและเครือข่าย  46 ICT  จัดอบรมให้บุคคลากร อ.สนอง  โกสุมา  อ.พงษ์ศักดิ์  ประยูรวรรณ  และรองฯศักดา  ใจตรง เข้ารับการอบรม และติดตั้งโปรแกรม  ในการบริหารงานในโรงเรียน  ที่จ.ลำปวง
โรงเรียนเขลางค์นคร จ.ลำปาง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 วัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน 1/2556
ฝ่ายบริหารวิชาการ  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556   วันที่  17-19  กรกฎาคม  2556
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สัมมนาห้องเรียนสีเขียว
ผู้อำนวยการมานิตย์  อิ่มอ่อง  รองฯศักดา  ใจตรง  สัมมนาห้องเรียนสีเขียว  ของโรงเรียนที่ได้รับห้องเรียนสีเขียว  
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ฝ่ายบริหาร
17 ก.ค. 56 ถึง 20 ก.ค. 56 อ.สันติ เป็นวิทยากร
อ.สันติ  ม่วงปาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  ICT กับการพัฒนาชุมชน  โดยศูนย์ ICT(กระทรวง ICT) ร่วมกับ โครงการ Intel Teach  ณ.ศูนยฺการเรียนรู้ชุมชน  อ.แม่ริม  เชียงใหม่
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฝ่ายบริหาร
19 ก.ค. 56 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมนักเรียน  จัดการหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนถายยังวัดสำคัญๆที่โรงเรียนได้เป็นผู้อุปถัมภ์  โดยจัดล่วงหน้า เพื่อในวันหยุดนักเรียนจะได้ไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านกับผู้ปกครอง
ลานธรรม"ธรรมมุนี" ฝ่ายบริหารบุคคล
26 ก.ค. 56 สพม.๕ ตรวจเยี่ยมยันยันสภาพโรงเรียนในฝัน
คณะกรรมการ จาก สพม.๕  ตรวจเยี่ยม เพื่อยืนยันสภาพโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
27 ก.ค. 56 สัมมนาครูแกนนำสอนทักษะการคิด
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ม.ปลาย จัดสัมมนาครูแกนนำ ทักษะการคิดในห้องเรียน  ทุกกลุ่มสาระ 
ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ก.ค. 56 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิด  การสื่อสาร  ภาษาไทย  ขึ้น  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
หอประชุมโรงเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย
08 ส.ค. 56 ถึง 12 ส.ค. 56 สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 8  สิงหาคม 2556  โรงเรียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  และมีพิธี ถวายพระพร  
ชุดราชการ ลูกเสือ ลานธรรม ฝ่ายบริหาร
13 ส.ค. 56 ถึง 18 ส.ค. 56 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงศักยภาพสร้างสรรค์ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด  ตั้งแต่วันที่  13 ส.ค.  และวันที่ 15  ส.ค.มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  โครงการร่วมกับ สคบ.
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ส.ค. 56 ถึง 06 ก.ย. 56 มหกรรม ม่วง-ขาว เกมส์
กีฬาภายใน เริ่มแล้ว  จะมีกีฬาแข่งขันตอนเย็น  ตั้งแต่  14.30 น.เป็นต้นไป
สนามกีฬา โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารบุคคล
17 ส.ค. 56 ขับขี่ปลอดภัยกับขนส่งจังหวัด
ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี  บริการนอกสถานที่ อบรมให้ความรู้ กฎจราจร  ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารบุคคล
19 ส.ค. 56 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
สพม.5  จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ  ตาม คำสั่ง  สพม.๕ ที่ ๒๗๑ / ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
โรงเรียน  ค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้รับเกียรติจาก  ผู้บริหาร และครูมาเป็นกรรมการ  คือ
            นายวิทยา    สีหบุตร      ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"  ประธานกรรมการ
            นายประกิต   คุณโฑ      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก                 กรรมการ
            นายธีรภัทร   วงษ์สว่าง   ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม                       กรรมการ
            นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์  ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม                                    กรรมการและเลขานุการ

            โดยกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ มงปลาย
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
21 ส.ค. 56 ประชุมครูเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
วันที่  ๙  กันยายน ๒๕๕๖  คณะกรรมการ สพม.๕  จะประเมินสถานศึกษาพอเพียว  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยท่าน ผอ.สัมฤทธิ์  รงค์ทอง
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
21 ส.ค. 56 นศ.มทร.สุวรรณภูมิ ทำโครงการ In House Training
รศ.มทร.สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี  จัดอบรมนักเรียน ม.6  30 คน  ในการทำ E-book  Flip album 
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
22 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 ผอ.มานิตย์ อิ่มอ่อง สัมมนากลุ่ม กรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนในกลุ่มที่ได้รับความอนุเคราะห์ จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จัดสัมมนา  ผู้บริหาร  ณ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายบริหาร
24 ส.ค. 56 ถึง 27 ส.ค. 56 สัมมนา ผู้บริหาร-ครู กลุ่ม 46 ICT
กลุ่ม 46 ICT  จัดสัมมนาเรื่องการใช้ Tablet  ในห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผอ.มานิตย์  อิ่มอ่อง  และ รองฯศักดา  ใจตรง  รับนโยบายการใช้ Tablet  ในโรงเรียน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น ฝ่ายบริหาร
26 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 เก็บข้อมูล อ่าน คิดวิเคราะห์ตามจุดเน้น
การอ่าน คิด วิเคราะห์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะตามจุดเน้นช่วงชั้น
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
06 ก.ย. 56 พิธีเปิด-ปิดกีฬาภายใน
กีฬาภายใน หรือกีฬาสี  มีกรแข่งขันกันมาตั้งแต่ต้นเดือน สิงหาคม จนถึงวันนี้  จึงมีการแข่งขันกรีฑา  ระหว่างสี
สนามกรีฑาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานบุคคล
09 ก.ย. 56 การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
สพม.๕  กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนบูรณาการ และจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
12 ก.ย. 56 สอบภาษาอังกฤษกับครู ทุกคน
สพม.๕ จะดำเนินการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ห้อง e-classroom ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 ก.ย. 56 วันสุดท้ายการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม
สพม.๕  จัดให้แข่งขันศิลปหัตถกรรม ในวันที่  ๑๒-๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ก.ย. 56 ถึง 20 ก.ย. 56 ประชุมกรรมการศูนย์วิชาการ สพม.๕
กำหนดการประชุม
  วันที่ 17 กันยายน 2556
 • เวลา 09.00 น. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุม ที่ โรงเรียน อินทร์บุรี
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์คณิตศาสตร์ ประชุม ที่ โรงเรียน อินทร์บุรี
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์การงานอาชีพฯ ประชุม ที่ โรงเรียน สิงหพาหุฯ
 • วันที่ 18 กันยายน 2556
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์ภ.ต่างประเทศ ประชุม ที่ โรงเรียน สิงห์บุรี
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุม ที่ โรงเรียน สิงห์บุรี
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์สังคมศึกษา ฯ ประชุม ที่ โรงเรียน สิงห์บุรี
 • วันที่ 19 กันยายน 2556
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษาไทย ประชุม ที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
 • วันที่ 20 กันยายน 2556
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์ศิลปะ ประชุม ที่ โรงเรียนสิงห์บุรี
 • เวลา 13.00 น. ศูนย์สุขศึกษา-พล ประชุม ที่ โรงเรียนสิงห์บุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการ ฝ่ายบริหาร
19 ก.ย. 56 รับนโยบาย รมว.ศธ.
ผู้อำนวยการมานิตย์  อิ่มอ่อง และ อ.สันติ  ม่วงปาน  เป็นตัวแทนพี่น้องชาวม่วงขาว  รับฟังนโยบาย ด้านการศึกษา  จาก รมว.ศธ.  เนื่องจาก การประชุมรัฐมนตรีสัญจร  ที่จ.ลพบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย / ชุดผ้าไทย ฝ่ายบริหาร
24 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบวัดผลปลายภาคเรียน
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556   สำรวจการออกข้อสอบ  ภายในวันที่ 5  กันยายน 2556  การออกคำสั่ง  และออกข้อสอบ
 

ลำดับ

วันที่  เดือน  พ.ศ.

กิจกรรม

๒-๔  กันยายน ๒๕๕๖

สำรวจการออกข้อสอบจากทุกกลุ่มสาระ

๕-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

ครูออกข้อสอบจัดทำร่างตามแบบของโรงเรียน

๑๖-๑๘  กันยายน ๒๕๕๖

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ ลงลายมือชื่อท้ายข้อสอบ

๑๙  กันยายน  ๒๕๕๖

วันสุดท้ายครูส่งชุดข้อสอบ กับกรรมการกลาง

๒๔-๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖

สอบกลางภาคตามตารางสอบ

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 ก.ย. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 ครูทุกคนสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
ความดีสากล  ๕ ประการ ( ความสะอาด  ความเป็นระเบียบ  ความสุภาพ   การตรงต่อเวลา  จิตใจดี )   โดยผ่าน ๕  ห้องของชีวิต  คือ  ห้องนอน  ห้องน้ำ  ห้องแต่งตัว  ห้องรับประทานอาหาร  ห้องทำงาน  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงๆ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรม เขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ฝ่ายบริหาร
01 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 ครูทุกคนสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
ครูทุกคน  สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  ความดี  5 ประการ  ผ่าน 5 ห้องชีวิต คือ ห้องนอน  ห้องน้ำ  ห้องทานอาหาร  ห้องแต่งตัว และห้องทำงาน  
ศูนย์อบรมเขาแก้วเสด็จ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ฝ่ายบริหาร
07 ต.ค. 56 ส่งข้อมูล ม.6 GPA
อ.สนอง  ส่งข้อมุล สพม.๕  วันที่  7  ต.ค. 2556
สพม.๕ สิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 3 กลุ่มสาระ
ด้วยศูนย์  วิทยาศาสตร์  ( ผู้เข้าประชุม  ครูสังวาลย์ ครูนิทัศน์  ครูสกนธ์  ครูวิไลวรรณ  ครูวัทนีย์ ) ห้องอัมพวัน
              สังคมศึกษาฯ ( ครูวิไล  ครูยุพิน  ครูวรรณี  ครูธวัชชัย  ครูวัชระ )
              ภาษาต่างประเทศ ( ครูอำนวยพร  ครูเกียรติศักดิ์  ครูสุภาธณัติ  ครูพิมพ์ลดา  ครูวัลภา)

เวลา  09.00 -  เป็นต้นไป
ให้ครูศึกษาจากเว้บไซต์  ว่าท่านเป็นกรรมการในกิจกรรมใด  และศึกษา กฎ  กติกา  การแข่งขัน  เตรียมการ
ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ต.ค. 56 ประชุมครู ค.บ.
เชิญคุณครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ประชุม  วันที่  10  ตุลาคม  2556  เวลา  09.00  น. ห้อง e-Classroom
วาระการประชุม
                 1.  ทบทวนงานวิชาการ  การประกาศผล และสอบแก้ตัว
                 2.  การเตรียมนัดหมายนักเรียน ฝึกซ้อมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
                 3.  วางแผนจัดบุคลากร เข้าสอน ใน ภาคเรียน 2/2556
                 4.  การเตรียมปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ( เพื่อประชุม ก่อนเปิดเรียน)
                 5.  การจัดทำ SAR  บุคคล ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์  
                 6.  การบูรณาการในระดับชั้นเรียน  เพื่อเตรียมวางแผนปฏิบัติการก่อนเปิดเรียน
               ฯลฯ
ห้อง e-classroom โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
11 ต.ค. 56 ประกาศปิดเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ประกาศปิดเรียน  ตั้งแต่วันที่  11 ตุลาคม 2556  ถึง  27  ตุลาคม  2556
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
11 ต.ค. 56 ประกาศผลสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
ประกาสผล  ปิดประกาศที่ป้าย  ภายในหอประชุม  และการประกาศทางเว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ต.ค. 56 ถึง 22 ต.ค. 56 นักเรียนสอบแก้ตัว
ตามประกาศของโรงเรียน  ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล  ประกาศผลสอบ  วันที่  11  ต.ค.2556  และให้นักเรียนที่มีผลการเรียน  0  ร  มส   ยื่นคำร้องขอสอบ  ซ่อมเสริม  สอบแก้ตัว  ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  22  ต.ค. 2556
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / เว็บไซต์โรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 ต.ค. 56 ถึง 19 ต.ค. 56 ประชุมปฏิบัติการ 2/2556
เรียน  คุณครูทุกท่าน  ร่วมประชุมปฏิบัติการ  ภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่  18  ต.ค.2556
         - เวลา  09.00          พิธีเปิด และแจ้งนโยบายภาคเรียนที่ 2/2556
         - เวลา  09.15-12.00 น.  -  วิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์  ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
                                          -   ปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับ  การประเมิน(ตามสารสนเทศ )   

         - เวลา  13.00-16.00 น.  -   กรอกแผน  โครงการที่ปรับปรุง  ลงเว็บ SAR  ของโรงเรียน
                                          -   ซักซ้อมการขอปฏิบัติโครงการ  เบิกเงิน  รายงานผ่านเว็บไซต์

        วันที่  19  ต.ค.2556
         -  เวลา  09.00-10.30 น.  -  จัดทำแผนบูรณาการ ระดับชั้น  เกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กระบวนการคิด
         -  เวลา  10.30-12.00 น.  -  จัดทำแผนบูรณาการ(ต่อ) กับจุดเน้น  ประชาคมอาเซียน
         -  เวลา  13.00-14.30 น.  -  ปรับโครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
         -  เวลา  14.45-16.00 น.  -  การเตรียมการ SAR  ;  วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                         
e-classroom ฝ่ายบริหาร
22 ต.ค. 56 ถึง 25 ต.ค. 56 ครูสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
คณะครูที่ติดภาระกิจ  รอบแรก  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
ศูนย์อบรมเขาแก้วเสด็จ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ฝ่ายบริหาร
28 ต.ค. 56 ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556  ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  2556  จนถึง  วันที่  31  มีนาคม  2557
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
01 พ.ย. 56 ประกาศใช้ตารางสอน 2-56
วันนี้มีการประกาศใช้ตารางสอนฉบับปรับปรุง  และมีคำสั่งมอบหมายงานการเรียนการสอน  คำสั่งที่ 74/2556
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ย. 56 คณะครูและนักเรียนร่วมงานแลัช่วยงานกฐินสามัคคี
ณ วัดสิงห์สุทธาวาส  คณะครูร่วมถวายกฐิน  และครู-นักเรียน  ร่วมช่วยงาน  ที่วัด อิ่มบุญ  อิ่มใจทั่วหน้า  สาธุ  สาธุ
วัดสิงห์สุทธาวาส ฝ่ายบริหาร
09 พ.ย. 56 ฝ่ายบริหารโรงเรียน ค.บ.ร่วมงานกฐิน สพฐ.
ผอ.มานิตย์  อิ่มอ่อง นำคณะฝ่ายบริหาร และครู  เข้าร่วมงาน กฐิน สพฐ. ณ วัดหน้าต่างใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยการนำของ นายอภิชาติ  ธีรวุฒิ  เลขาธิการ สพฐ.
วัดหน้าต่างใน องเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายบริหาร
13 พ.ย. 56 แข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.๕
สพม.๕  จัดประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ณ โรงเรียนสิงห์บุรี   ค.บ. ส่ง  75  รายการ  จำนวนนักเรียน  130  คน
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 พ.ย. 56 วันสุดท้ายการส่งโครงการ ปี 2557
ฝ่ายงบริหารงบประมาณและแผนงาน  จัดทำแผน  โครงการ ปี 2557  มีการประชุมปฏิบัติการ  เมื่อ 22-23  ต.ค.  และนัดส่งต้นฉบับเพื่อปรับและกรอกลงโปรแกรมบนเว็บไซต์
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
17 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
1.  เพื่อพบปะกับผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง  ของจังหวัด
2.  ผอ.แจ้งนโยบายการบริหาร
- งานระเบียบวินัย
- ระบบดูแลช่วยเหลือ
- การสร้างอาคารศิลปะ
3.  ฝ่ายบริหารวิชาการ
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
25 พ.ย. 56 วันมหาธีรราชเจ้า
พี่น้องลูกเสือ ชาว ค.บ.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  จัดให้มีพิธีถวายบังคม  โดยท่าน ผู้อำนวยการมานิตย์  อิ่มอ่อง เป็นประธาน
ลานธรรมุนี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
26 พ.ย. 56 สนามสอบธรรมศึกษา
โรงเรียน ค.บ.ได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้าให้เป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  ของอำเภอค่ายบางระจัน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 ๑ ทศวรรษการศึกษา สพม.๕ ก้าวไกล
นิทรรศการ  3 H   นักเรียนดัง  บุคลากรดี  องคืกรเด่น  ณ โรงเรียนสิงห์บุรี  พบกับ 9 สหวิทยาเขต

กำหนดการร่วมงาน

๑ ทศวรรษการศึกษา สพม.๕  ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝัน 3H

วัน เวลา

กำหนดการ

หมายเหตุ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๔๕ น.

-นักเรียนชั้น ม.๑  และครูที่ปรึกษา  เดินทางถึงโรงเรียนสิงห์บุรี

โดยรถสองแถว

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.

-คณะผู้บริหาร ครูทุกคน  ลงลายมือชื่อที่เต้นท์ กับ  อ.วรรณี  เมฆขาว

เต้นท์องค์กรเด่น  ของสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน

เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.

-นักเรียน ม.๑ ศึกษา ดูงาน กิจกรรมจากเต้นท์ ทุก    สหวิทยาเขต

ตามใบงาน ได้กำหนดกิจกรรมศึกษาดูงานตามคู่มือ

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

-คณะครู  ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดเวทีกลาง 

อยู่ระหว่างอาคาร ๕กับหอประชุม

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

-คณะนักเรียน(ที่นำเสนอผลงาน) และครูผู้ควบคุม เตรียมนำเสนอให้กับคณะของท่านประธาน

ประธาน และคณะจะเยี่ยมชมเต้นท์หลังพิธีเปิด เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

-คณะครู ทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเต้นท์ สหวิทยาเขตต่างๆ

นับเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน / สรุปกิจกรรม แนบคำสั่ง

 

-คณะนักเรียน(ที่นำเสนอผลงาน) และครูผู้ควบคุม เตรียมนำเสนอให้กับคณะครูและนักเรียนที่เยี่ยมชม

ผลัดเปลี่ยนกิจกรรมสาธิต  ป้ายนิเทศ  สื่อมัลติมีเดีย

เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-นักเรียน  ครู เดินทางกลับโรงเรียน

รถส่งกลับที่โรงเรียน

 

                                               

วัน เวลา

กำหนดการ

หมายเหตุ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.

-คณะนักเรียน(ที่นำเสนอผลงาน) และครูผู้ควบคุม เตรียมนำเสนอให้กับคณะครูและนักเรียน

เต้นท์องค์กรเด่น  ของสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

-ประกวดเต้นท์  โดยคณะกรรมการ 

นักเรียนผู้นำเสนอ ประจำจุด

เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

-นักเรียนนำเสนอนิทรรศการ

 

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

-พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

-นักเรียนนำเสนอนิทรรศการ

 

เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-นักเรียนเดินทางกลับโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 ชุมนุมลูกเสือ สพม.๕
เหล่าพี่น้องลูกเสือ ทั้งเขต สพม.๕  
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารบุคคล
29 พ.ย. 56 ถึง 30 พ.ย. 56 ค่ายวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม  ณ อุทยานแห่งชาติ ภูกะดึง จ.เลย
จ.เลย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 ธ.ค. 56 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม  2556  
- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  
- พิธีสดุดี  เลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลานธรรม / ผ้าไทย ฝ่ายบริหารบุคคล
04 ธ.ค. 56 ถึง 06 ธ.ค. 56 สอบ Pre-ONET
สพม.๕  กำหนดให้ทุกโรงเรียนสอบ  Pre-ONET  ม.3  และ ม.6
อาคาร 2 กึ่งถาวร ฝ่ายบริหารวิชาการ
05 ธ.ค. 56 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพ่อแห่งชาติ  ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำบุญ ตักบาตรตามวัดต่างๆ  เพื่อเป็นพระราชกุศล
ทุกสถานที่ที่ใกล้บ้านนักเรียน ฝ่ายบริหาร
08 ธ.ค. 56 ถึง 10 ธ.ค. 56 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สมัครสอบ GAT,PAT
เฉพาะ นักเรียน ม.6  ที่สมัครเพื่อจะ ยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนปิดเรียน  เนื่องในวันสำคัญ คือวันรัฐธรรมนูญ  
โรงเรียน ฝ่ายบริหาร
16 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56 นิทรรศการปฏิทินเฉลิมพระเกียรติ
งานห้องสมุด  จัดสัปดาห์นิทรรศการปฏิทิน ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
หอประชุม งานห้องสมุด
20 ธ.ค. 56 ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
งานกิจกรรมนักเรียน  จัดทัศนศึกษาตามนโยบาย สพฐ.ให้โอกาสนักเรียนได้ทัศนศึกษา  หาความรู้  ประสบการณ์
พระราชวังบางปะอิน ฝ่ายบริหารบุคคล
24 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง-ตะวันออก
โรงเรียน  มีนักเรียนตัวแทนเข้าร่วม  16  รายการ  เป็นนักเรียน  31  คน
วันที่  24  ธันวาคม 2556
  - กลุ่มสาระการงานอาชีพ  ( ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุท้องถิ่น  ; แกะสลักผลไม้(ม.ปลาย) : ท่ายางวิทยา )
  - กลุ่มภาษาไทย   ( การอ่านเอาเรื่อง ม.ต้น ; เบญจมราชูทิศ )
  - นักเรียนเรียนร่วม ( เขาย้อยวิทยา )

วันที่  25  ธันวาคม  2556
  - กลุ่มภาษาไทย ( การอ่านทำนองเสนาะ ; เบ๗มราชูทิศ )
  - กลุ่มศิลปะ (ทุกกิจกรรม ; สมุทรสาครบูรณะ )
  - กลุ่มการงาน หุ่นยนต์บังคับมือ  ( พรหมานุสรณ์ )

วันที่  26  ธันวาคม  2556
  - กลุ่มการงาน หุ่นยนต์อัตโนมัติ ( พรหมานุสรณ์ )
สพม.10 เพชรบุรี ฝ่ายบริหารวิชาการ
26 ธ.ค. 56 Happy New Year and Christmas Festival
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมสันสวัสดีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า และวันคริสต์มาส เพื่อสืบสานกิจกรรมและเสริมสร้างความดีงามให้นักเรียน
กิจกรรม
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 56 พี่น้อง เพื่อนครูร่วมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ฝ่ายบริหาร  คณะครู นักการ ลูกจ้าง ร่วมกันจัดงานวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556  ร่วมจับสลากแลกของขวัญ  ร่วมร้องเพลง สนุกสนาน  สวัสดีปีใหม่
ข้างสระน้ำ ฝ่ายบริหาร
01 ม.ค. 57 สวัสดีปีใหม่&Happy New Year
วันหยุดราชการประจำปี
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 ม.ค. 57 ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
ทุกวันพฤหัสบดี  เป็นวันทำบุญตักบาตร  และวันนี้เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วย
ลานธรรมมุนี ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 ม.ค. 57 ศึกษาดูงาน
สาขาฟิสิกส์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียน ม.๖/๑  ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ที่ ต.วังเพลิง ลพบุรี  และเข้าฟังบรรยาย กฟภ.เขต ๓  ลพบุรี
บริษัท NED โคกสำโรง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาค ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 ประเมินผลกลางภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ สอบเก็บคะแนกลางภาค และประเมินผล  ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 ม.ค. 57 วันครู ๒๕๕๗
คุรุบูชา  วันครูประจำปี คุณครูร่วมรำลึกถึงพระคุณครู  ทุกท่าน
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหาร
17 ม.ค. 57 พลังงานสัญจร\
ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมชั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  จัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักการใช้พลังงานของประเทศไทย
  ฐานที่ 1 : ฟังการบรรยาย  พร้อมสื่อผสม  ณ ห้อง e-classroom  1-2
  ฐานที่ 2 : ร่วมค้นหา กับนิทรรศการ  ที่หอประชุม
  ฐานที่ 3 : หาคำตอบจากรถนิทรรศการเคลื่อนที่
  แบ่งเวลา  เป็น  3  รอบ
        รอบที่  1  เวลา  08.40-10.20 น.  ระดับ  ม.1-2
        รอบที่  2  เวลา  10.20-12.00 น.  ระดับ  ม.3-4
        รอบที่  3  เวลา  13.00-14.30 น.  ระดับ  ม.5-6
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม/นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ม.ค. 57 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กจังหวัดสิงห์บุรี
นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี  ได้รับมอบนโยบาย เยี่ยมเยียน นักเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรี  โดย นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล
18 ม.ค. 57 ถึง 19 ม.ค. 57 นักเรียน ม.ต้นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม  ณ อุทยานแห่งชาติ ลานสาง
ลานสาง จ.ตาก ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 57 การนิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๒
กลุ่มนิเทศ สพม.๕  โดย รองฯวัฒนา  โคตรมี  กตปน. อ.วัฒนา  คล่องดี  และ ศน.นันทพร  มั่นทัพ  ศน.หัทยา  เข็มเพชร  นิเทศในประเด็น  การยกระดัีบผลสัมฤทธิ์  จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ประกันคุณภาพภายในและภายนอก  การนิเทศภายในสถานศึกษา  เทียบเคียงมาตรฐานสากล  การอ่าน  การสื่อสาร  สู่ประชาคมอาเซียน  จัดเรียนรู้สู่ห้องเรียน  สถานศึกษาพอเพียง  วิถีพุทธ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหาร
24 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 ค่ายลูกเสือ ค.บ.
ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ และสอบวิชาพิเศษ สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
  กิจกรรมเดินทางไกล
  กิจกรรมผจญภัย
  กิจกรรมสันทนาการ การแสดง
  กิจกรรมทางวิชาการ  วิชาลูกเสือพิเศษ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ลูกเสือ - เนตรนารี ฝ่ายบริหารบุคคล
31 ม.ค. 57 ถึง 01 ก.พ. 57 ลูกเสือวิสามัญ เข้าค่ายที่โรงเรียน
ลูดเสือวิสามัญ โรงเรียนทองเอนวิทยา  มาใช้สถานที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เป็นค่ายพักแรม  และอุทยาประวัติศาสตร์ค่ายบางระจัน เป็นแหล่งเรียนรู้  
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
01 ก.พ. 57 ถึง 07 ก.พ. 57 สัปดาห์สร้างจิตสำนึกฯ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ตัวแทนนักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอค่ายบางระจัน   จะนำธงวีรชน  มาร่วมปฏิญาณตน ณ อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน  และจะนำรูปหลวงปู้ธรรมโชติ  รูปวีรชน  ไปทำพิธีสดุดี ณ โรงเรียนของตนเอง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ
อนุสาวรีย์/โรงเรียน ฝ่ายบริหาร
04 ก.พ. 57 ถึง 08 ก.พ. 57 กิจกรรมสดุดีวีรกรรมค่ายบางระจัน
กิจกรรมในปี  ๒๕๕๗  มีดังนี้
     ๑.  ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา  วันที่ 4 กุมภาพันธ์  
     ๒.  นักเรียนร่่วมแสดงชุด เราสู้
     ๓.  นักเรียนร่วมปฏิญาณตน และอธิษฐานจิต
     ๔.  นักเรียนร่วมแสดงแสง สี เสียง ทุกคืน
     ๕.  นักเรียนร่วมแสดงกับอำเภอค่ายบางระจัน
     ๖.  คณะครู - นักเรียน จัดบริการรับให้เช่าที่จอดรถยนต์ และจักรยานยนต์
อุทยานค่ายบางระจัน / วัดโพิ์เก้าต้น ฝ่ายบริหาร
06 ก.พ. 57 การแสดงชุดเราสู้ ของนักเรียน ค.บ.งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน
เวทีกลาง เป็นการแสดงของนักเรียนในอำเภอค่ายบางระจัน  ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
เวทีกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 ก.พ. 57 ลูกม่วงขาวทุกคนร่วมอธิษฐานจิต
การอธิษฐานจิต และปฏิญาณตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  เวลา  ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน / นุ่งขาวห่มขาว ฝ่ายบริหารบุคคล
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 นักเรียน ม.๓ สอบ O-NET
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เป็นสนามสอบ  โดยมี ผ.อ.เกรียงไกร  เต่าคำ เป็นหัวหน้าสนามสอบ
ส่วน  บุคลากรโรงเรียนค่ายบางระจันปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
   ๑.  ผ.อ.มานิตย์  อิ่มอ่อง       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
   ๒. รองฯสันติ  ม่วงปาน         ปฏิบัติหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
   ๓. นายวินัย   จงใจมั่น         ผู้ประสานงานสนามสอบ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
   ๔. นางวัลภา  วัฒนกุล         กรรมการกลาง โรงเรียนสิงห์บุรี
   ๕. นางสาวผ่องศรี  บุญศรี     กรรมการคุมสอบ โรงเรียนบางระจันวิทยา
   ๖. นายธวัชชัย  สุดดีพงษ์     กรรมการคุมสอบ โรงเรียนบางระจันวิทยา
   ๗. นายสังวาลย์ จรเกต        กรรมการคุมสอบ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
   ๘. นางอำนวยพร เจริญฉิม    กรรมการคุมสอบ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
โรงเรียนตามคำสั่ง ฝ่ายบริหาร
13 ก.พ. 57 ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน
เนื่องในวันแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ทั้งพุทธและคริสต์  วันมาฆะบูชา และวาเลนไทน์  ชาวพุทธทำบุญตักบาตร และร่วมกันเวียนเทียน  ชาวค่ายบางระจันวิทยาคม  ก็ทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียนรอบวิหารวัดแฝก  ทุกอย่างได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ครับ
ลานธรรม"ธรรมมุนี" เสื้อขาว ฝ่ายบริหารบุคคล
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 นักเรียน ม.๖ สอบ O-NET
นักเรียน ม.๖ ทุกคนต้องสอบ O-NET
โรงเรียนสิงห์บุรี / นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ก.พ. 57 เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปี ๒๕๕๗
วันนี้ เวลา  ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  โดยจำลองแบบการเลือกตั้งทั่วไป ของ กกต.จังหวัด  โดยได้รับความอนุเคราะห์ คูหาเลือกตั้งอัตโนมัติ  และวันนี้มีพรรค สมัครเพียงพรรคเดียว  แต่ต้องมีการเลือกตั้ง  เพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนเกิน ๒๐ เปอร์เซนต์
หน้าห้องประชาสัมพันธ์ กลุ่่มสาระสังคมศึกษาฯ
25 ก.พ. 57 ประเมินคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนในฝัน
คณะกรรมการ เขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์  ร่วมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ  และคุณธรรมความดีสากล  คือ
      1.  ความสะอาด
      2.  ความเป็นระเบียบ
      3.  ความสุภาพนุ่มนวล
      4.  การตรงต่อเวลา
      5.  ใจที่ผ่องใส

  โดยผ่าน  ห้า  ห้องชีวิต  คือ
      1.  ห้องนอน
      2.  ห้องน้ำ
      3.  ห้องแต่งตัว
      4.  ห้องอาหาร
      5.  ห้องทำงาน 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
28 ก.พ. 57 วันสุดท้ายการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในภาคเรียนที่ ๑-๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  และในวันนี้เป็นวันสุดท้ายการเรียนการสอน  ตามปกติ  และจะมีนักเรียน  ได้รับการประเมินผ่านชวงชั้น  และ ม.๓  ม.๖  ก็จะจบหลักสูตร  ขอแสดงความยินดีกับทุกคน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 มี.ค. 57 ถึง 06 มี.ค. 57 วัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ๒/๕๗
สอบวัดผลประเมินผล  ทุกระดับชั้น  ปฏิบัติตามคำสั่ง โรงเรียน 
ห้องเรียนทุกห้อง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 ม.๑ - ๒ เข้าค่ายคุณธรรมลีกเลี่ยงยาเสพติด
นโยบาย จังหวัด  ให้จัดอบรมในเขตพื้นที่นักเรียน  วัยรุ่น หลีกหนียาเสพติด  ให้ อบท. จัดโครงการ ค่ายคุณธรรม ร่วมมือกับโรงเรียน
วัดสิงห์สุทธาวาส / ชุดขาว ฝ่ายบริหารบุคคล
10 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 ม.๔-๕ เข้าค่ายคุณธรรม นโยบายจังหวัด
จังหวัดสิงห์บุรี  มีโครงการสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่อันดับ ๑ ของไทย โดยให้นักเรียนอบรมคุณธรรม 
อบต.ค่ายบางระจัน / ชุดขาว ฝ่ายบริหารบุคคล
12 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 ประชุมปฏิบัติการ
วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เป็นการประชุม สรุปโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
วันที่  ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  ประชุมประเมินผลตามตัวชี้วัด และทำ SAR บุคคล  และสรุป
ห้อง e-classroom ฝ่ายบริหาร
17 มี.ค. 57 ประชุมครูทั้งจังหวัด พัฒนาด้านจรรยาบรรณ
สพม.๕  และเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย จัดให้ครูทุกคน ร่วมประชุม
ห้องประชุม( หอสมุดโรงเรียนสิงห์บุรี) ฝ่ายบริหาร
18 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57 ประชุมครูแกนนำ เพศวิถี
สพม.๕  และ สสส. ประชุมครูและ ฝ่ายวิชาการ  เรื่องการจัดสอน เพศศึกษา  ในโรงเรียน  โครงการ เพศวิถี  โดยบูรณาการเรียนการสอน  มีแผนการจัดการเรียนรู้  ทุกระดับชั้น
     รายชื่อครูแกนนำ
      ๑.  ครูปราณี    ขำศรี
      ๒.  ครูทิวาวรรณ  หล่ำวรัตน์
      ๓.  ครูโอภาส  แก้วเลิศ
      ๔.  ครูเนตรนารี    สุจริตจันทร์
      ๕.  ครู               ระดับ ม.๕
      ๖.  ครูอัมพร   ฉาบแก้ว
โรงเรียนบางระจันวิทยา / สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ , ฝ่ายบริหารงานบุคคล
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔

 

 

 

ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ประจำปีการศึกษา  2557

       ------------------  

เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาสอดคล้องกับประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปีการศึกษา  2557         โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร   คุณสมบัติการคัดเลือก  และการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

1.1.1 คุณสมบัติ

        ( 1 )  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2556  หรือเทียบเท่า

        ( 2 )  ไม่จำกัดอายุ

        ( 3 )  เป็นโสด

1.1.2 หลักฐานการสมัคร

        ( 1 )  ใบสมัครของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  (  ว 01 )

        ( 2 )  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง ( พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ  ประกอบด้วย

ข้อมูลของบิดา  มารดา และผู้ปกครองกรณีไม่ได้อยู่กับบิดา  มารดา  และของตนเอง )

        ( 3 )  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ( ปพ.1 )

หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2556    หรือเทียบเท่า       ( พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ ) 

1.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

1.2.1  คุณสมบัติ

        ( 1 )  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2556       หรือเทียบเท่า

        ( 2 )  ไม่จำกัดอายุ

        ( 3 )  เป็นโสด                                       /-1.2.2.หลักฐานการสมัคร

 

 

1.2.2  หลักฐานการสมัคร

        ( 1 )  ใบสมัครของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  (  ว 01 )

        ( 2 )  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง ( พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ 

ประกอบด้วยข้อมูลของบิดา  มารดา และผู้ปกครองกรณีไม่ได้อยู่กับบิดา  มารดา  และของตนเอง )

        ( 3 )  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (ปพ.1  )

หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2556  หรือเทียบเท่า            ( พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ ) 

2.  กำหนดวันรับสมัคร  คัดเลือก  สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว

2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

       นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

       รับสมัคร  วันที่  20  -  24  มีนาคม  2557  เวลา  08.30  -  16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

       สอบวัดพื้นฐาน  วันที่  29  มีนาคม  2557  เวลา  09.00 – 12.00 น.

       มอบตัวนักเรียนใหม่  วันที่  9  เมษายน  2557  เวลา  09.00 - 12.00  น.

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

2.2.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

แจ้งความจำนง  วันที่  18 – 28    กุมภาพันธ์   2557

ประกาศผลและรายงานตัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เดิม  วันที่  20  มีนาคม  2557

2.2.2 นักเรียนทั่วไป (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ)

รับสมัคร  วันที่  20  -  24  มีนาคม  2557  เวลา  08.30 - 16.30  น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทดสอบความรู้พื้นฐาน  วันที่  29  มีนาคม  2557  เวลา 09.00 - 12.00น.

มอบตัวนักเรียนใหม่  วันที่  9  เมษายน  2557  เวลา  09.00 - 12.00  น. 

3.  กำหนดวันเข้าค่ายและเตรียมความพร้อม

            ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4    ในวันที่   12-13 ; 15-16  พฤษภาคม  2557        

                             ประกาศ   ณ   วันที่       28       กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2557

 


                            

( นายมานิตย์  อิ่มอ่อง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
28 มี.ค. 57 วันเกียรติยศ วันสถาปนาโรงเรียน
ในวันนี้  โรงเรียนได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๒๐  จนถึงวันนี้  ๓๗  ปีพอดี  มีกิจกรรม ดังนี้
    ๑. การทำบุญถวายภัตตาหาร  เช้า แด่พระภิกษุสงฆ์
    ๒. การมอบประกาศนียบัตร  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ๓. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
         
ลานธรรม "ธรรมมุนี " ฝ่ายบริหาร
29 มี.ค. 57 สอบวัดพื้นฐานความรู้ นักเรียนใหม่
เป็นการใช้ข้อสอบเพื่อวัดพื้นฐาน  นำประโยชน์ ในการวางแผนการจัดชั้นเรียน  การเลือกแผนการเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
31 มี.ค. 57 วันปิดภาคเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจัน ฝ่ายบริหาร
01 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 1 / 2557  ผอ.แจ้งข่าวโรงเรียน  รองฯศักดา  ประชาสัมพันธ์ โครงการพลังคิด สะกิดโลก เริ่มเดือน มิ.ย.นี้  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา  คัดเลือกคระกรรมการห้องเรียน  และประธานร่วมประชุม  ที่ห้องผอ.
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
05 มิ.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 พิธีเปิดโครงการ คบ.พลังคิด สะกิดโลก
มีกิจกรรมหลายอย่าง  เช่น รักษาโลกให้พ้นโลกร้อน  รีไซเคิล  กิจกรรมนักเรียน  การฟังบรรยายจากวิทยากร กฟภ.สิงห์บุรี  เนื่องในการรณรงค์ ประหยัดพลังงาน  
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
11 มิ.ย. 57 นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๑ สพม.๕
ศน.หัทยา  เข็มเพชร  ได้มานิเทศ คณะครูโดย ฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่ม รับทราบข้อมูลที่ต้องเตรียม มากมาย เช่น การจัดกิจกรรม อาเซียน  การจัดกิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การดำเนินตามประกาศ ที่ ๖๒๑  การวิเคราะห์ผลสอบ O-NET เพื่อจัดทำแผนการสอน เร่งรัด เจาะจง ยกผลสัมฤทธิ์  
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหาร
19 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู-บูชาครู
วันพฤหัสบดี ของเดือน มิถุนายน ทุกปี  จะมีพิธีไหว้ครู ด้วยดอกไม้ คือ ดอกมะเขือ  ดอกเข็ม  หญ้าแพรก  เพื่อเป็นมงคล  นอกจากนี้จะมีพิธีมอบทุนการศึกษา  และการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
หอประชุม / เครื่องแบบสีกากีแขนยาง ฝ่ายบริหารบุคคล
26 มิ.ย. 57 ประชุมครูประจำเดือน
เรียนเชิญคุณครูทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน  มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ห้องประชุม e-classroom ฝ่ายบริหาร
27 มิ.ย. 57 ประชุมปฏิบัติการ
เรียนคุณครูทุกท่าน
     เชิญประชุมเพื่อทำแผนการสอน  ขอให้คุณครูเตรียมข้อมูล ต่อไปนี้
      1.  ผลการวิเคราะห์คะแนน O-NET ทุกกลุ่มสาระ ตามแบบ ศนฯ
      2.  การแบ่งหัวข้อตามมาตรฐานในแต่ละระดับ  ในการเขียนแผนบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง
      3.  เตรียมเรื่อง ASEAN  ในการจัดทำแผนบูรณาการ

    ทั้ง ๓  หัวข้อ ให้จัดประชุมก่อน วันที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗
ห้องประชุม e-classroom ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 ก.ค. 57 กองลูกเสือค่ายบางระจันวิทยาคม สวนสนาม
วันเสาร์ที่ 28  มิถุนายน  2557  กองลูกเสือค่ายบางระจันวิทยาคม  กับอีก 63  กองทั้งเขต สพม.5  ทำพิธีสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารบุคคล
03 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 ม.๓ , ๖ สอบ LAS
สพม.๕  กำหนดให้ นักเรียน ม.๓ ,๖  ทุกคนได้สอบข้อสอบมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบ O-NET กำหนด วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ก.ค. 57 กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
กลุ่่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส  มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
หอประชุม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 ก.ค. 57 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
นักเรียนและครู ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำพิธีเป็นพุทธมามกะ  และเวียนเทียนรอบๆวิหารวัดแฝก
ลานธรรม ธรรมมุนี / เสื้อขาว ฝ่ายบริหารบุคคล
10 ก.ค. 57 นักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา
นักเรียนชั้น ม.ปลาย  นำเทียนถวาย ยังวัดสิงห์สุทธาวาส  ส่วนนักเรียนชั้น ม. ต้น นำเทียนถวาย ณ วัด ยายสร้อย
วัดสิงห์สุทธาวาส ฝ่ายบริหารบุคคล
13 ก.ค. 57 นักเรียนและครู ร่วมงานวันค่ายแตก
ทางวัดโพธิ์เก้าต้น  จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เหล่าดวงวิญญาณ วีรชนทุกท่าน  ภาคค่ำ ทางจังหวัดจัดให้มีกิจกรรม  นักเรียนเข้าร่วม ณ อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน
อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ฝ่ายบริหาร
16 ก.ค. 57 คณะกรรมการนักเรียนเรียนรวม ตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการ เรียนร่วม จาก สพม.๕  ตรวจเยี่ยมกิจการการเรียนรวม ของนักเรียน
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหาร
17 ก.ค. 57 การประเมิน ของผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้รับความอนุเคราะห์  จาก 
ผอ.บำเหน็จ  บุษบงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี  ประธานกรรมการ  
ผอ.ฉัตรชัย  ต๊ะปินตา  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
อ.วรวุฒิ   กองแก้ว  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ตรวจความพร้อมขององค์ประกอบทั้ง ๘  เพื่อการรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด
ห้องประชุม ผอ. ฝ่ายบริหาร
17 ก.ค. 57 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียน
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  และคณะได้มอบเช็ค จำนวน ๑๔๐,๐๐๐  บาท  เพื่อให้โรงเรียนไว้พัฒนา ครู  นักเรียน  ICT   ตามกรอบของ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  โครงการ กรุงไทยสานฝัน
ลานธรรม ฝ่ายบริหาร
21 ก.ค. 57 รับการประเมิน ภายในจากต้นสังกัด
วันที่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนได้รับแจ้งจาก สพม.๕  คณะผู้ประเมินฯ จะเข้ามาตรวจเยี่ยม  ๘ องค์ประกอบในการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน
ห้อง e-classroom ฝ่ายบริหาร
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย  จัดงานวันภาษาไทย อย่างยิ่งใหญ่  ทั้งวัน  มีกิจกรรมฐานปฏิบัติการให้นักเรียน ได้สนุกกับภาษาไทย
ลานธรรม กลุ่มสาระภาษาไทย
30 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 กำหนดวันประเมินผลกลางภาคเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการกำหนดให้มีการประเมินผลกลางภาคเรียน  ประจำภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 สัปดาห์อาเซียน
วันที่ 8 สิงหาคม 2557  วันอาเซียน  ซึ่งทางกลุ่มาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดสัปดาห์อาเซียน  มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากมาย  มีการประกวด  แข่งขัน  ตลอดสัปดาห์
อาคาร ๑ กลุ่่มสาระสังคมศึกษาฯ
07 ส.ค. 57 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
ค่ายบางระจันวิทยาคม  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ณ ลานธรรม  พร้อมทั้งทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ
ลานธรรม / ชุดผ้าไทยสีฟ้า ฝ่ายบริหาร
12 ส.ค. 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  เชิญชวนประชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมถวายราชสดุดี 
ศลาลากลางกลังเก่า / ชุดขาวปกติ ฝ่ายบริหาร
14 ส.ค. 57 พระนิสิตปีที่ 4 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงเรียน
พระนิสิต เยียมชม  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  มีทั้งการประหยัดไฟฟ้า  ลดโลกร้อน  เศรษฐกิจพอเพียง  นำโดย อ.ศิริวิไล ผลเกิด  อาจารย์ผู้สอน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
18 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 Kick off กีฬาภายในครับ
กีฬาภายในปีนี้ น่าสนใจครับ พี่ๆ ม.6  เอาจริง ขน  สเตทเชียร์เต็มพิกัดครับ 
สนามกีฬา ฝ่ายบริหารบุคคล
22 ส.ค. 57 นิเทศการสอน เพศวิถีในโรงเรียน
คณะวิทยากร โครงการการสอนเพศวิถีในโรงเรียน  เยี่ยมและให้ข้อแนะนำคณะอาจารย์
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 ก.ย. 57 ค่ายการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
งานห้องสมุด  จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา  วันนี้มีกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ  บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
05 ก.ย. 57 กีฬาภายใน 2557
วันนี้เป็นการแสดงพิธี เปิด-ปิด กีฬาภายในประจำปี  2557
สนามฟุตบอล ฝ่ายบริหารบุคคล
10 ก.ย. 57 สิ้นสุดการลงทะเบียนศิลปหัตถกรรม
สิ้นสุดลงทะเบียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 64 จ.สิงห์บุรี
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 ก.ย. 57 ครูแกนนำสอนกระบวนการคิดเสนอผลงาน
วันที่  12  กันยายน  2557  ครูแกนนำ  ทั้ง  8  กลุ่มสาระ นำเสนอผลการจัดกิจกรรม สอนการคิด  ในห้องเรียน  เนื่องจาก โครงการ  3 เส้า  4 เสริม
ณ ห้องจุทามา ห็องจุทามาศ ภัตาตาคารไพลูลย์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ก.ย. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 ประเมินผลตามจุดเน้นแต่ละช่วงชั้น
สอบแแบสอบวัดผลแต่ละช่วงชั้น  โดยคณะกรรมการ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ก.ย. 57 มุทิตาจิต ครูสกนธ์ หล่ำวรัตน์
ครบ  60 ปีแล้ว ขอเชิญครู นักเรียน  ศิษย์เก่า ร่วมแสดงมุทิตาจิต  ต่อ คุณครูสกนธ์  หล่ำวรัตน์
ลานธรรม ฝ่ายบริหาร
26 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 ประเมินผลปลายภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2557
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 ประเมินผลตามจุดเน้นแต่ละช่วงชั้น
ฝ่ายบริหารวิชาการ  กำหนดให้ประเมินตามจุดเน้น  เช่น  ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์  ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง  ฯลฯ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดกิจกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 ครูผู้สอนส่ง ปพ.๕
ช่วงนี้ครูผู้สอน จัดทำแบบ  ปพ.๕  ด้วยโปรแกรม Bookmark  ส่งผลคะแนน  และพร้อมจะประกาศผล ( ครูผู้สอน ม.๖  ส่ง Flash drive ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
สมุด ปพ.๕  :  ม.ต้น ปกสีฟ้า  ;  ม.ปลาย  ปก สีชมพู  ;  กิจกรรม  ปก สีเขียว
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ต.ค. 57 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘
เชิญคุณครูทุกท่าน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษาใหม่  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ ของทุกวันเป็นต้นไป
ห้องประชุม e-classroom ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
13 ต.ค. 57 ถึง 14 ต.ค. 57 ครูผู้สอน ม.๑-๓ และ ม.๔-๕ Flash Drive
ครูทุกคนส่งเอกสาร  พร้อม FD  ให้อ.สนอง  
ก่อนส่งฝ่ายบริหารวิชาการ
    ตรวจสอบ  FD  จากหัวหน้ากลุ่ม  เรื่องการให้เวลาเรียน  การตัดเกรด ที่ไม่ใช่ผลการเรียน เช่น  ร , มส.  ให้ถูกต้องก่อน ส่งฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 ต.ค. 57 ถึง 23 ต.ค. 57 นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ยื่นคำร้องแก้ตัวครั้งที่ ๑
เมื่อประกาศผลสอบแล้ว  นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถยื่นคำร้อง  และดำเนินการซ่อมเสริม(แล้วแต่อาจารย์ผู้สอน)  และสอบแก้ตัว  ตามกำหนดเวลา
หอประชุมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 ต.ค. 57 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
นักเรียนสามารถฟังผลสอบที่  หอประชุมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  หรือ  คลิกที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการเรียน  ได้ที่นี่  http://182.93.220.69/khai/semester56-2/default.aspx
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ต.ค. 57 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑
อาจารย์ผู้สอน  ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑  ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ
ห้องบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗
ครู และนักเรียนพร้อม ณ ลานธรรม  
  - ปฏิบัติภาระกิจหน้าเสาธง  
  - รับตารางเรียน  
  - ผู้อำนวยให้โอวาท และนโยบายโรงเรียน
  - ประชุม ครู และนักเรียนตัวแทน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ย. 57 นักศึกษา มทร.สุวรรณภมิ สุพรรณบุรี ประชุมปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี  จัดประชุมปฏิบัติการด้านโปรแกรม ICT ให้กับนักเรียน ม.ภฝๅ และ ม.6/1  ตลอดที่วันครับ
หอประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
อ.สนอง  โกสุมา  พิมพ์บัตรประจำตัวแข่งขัน ให้กับนักเรียน และจัดซื้อวองพลาสติกคล้องคอ  ให้กับนักเรียน ไว้ใช้ในกิจกรรมประกวด และแข่งขัน  ในวันที่  14  พ.ย.57
ห้องบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 พ.ย. 57 ค.บ.เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  แกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นสนามสอบ ธรรมศึกษา  สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  ทั้งอำเภอค่ายบางระจัน จะมาสอบที่ ค.บ.
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
14 พ.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.๕
นักเรียนจำนวน  119 คน  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ณ โรงเรียนสิงห์บุรี  โรงเรียนจึงขอหยุดการเล่าเรียนปกติ  1 วัน คือวันที่ 14  พ.ย.57
โรงเรียนสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 พ.ย. 57 นักเรียน สอบธรรมทางก้าวหน้า
ในวันเสาร์ที่ 15  พ.ย.2557  จะมีนักเรียนทั้งจังหวัดสอบ ธรรมทางก้าวหน้า  โดยกลุ่มสาระสังคม ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่่มสาระสังคมศึกษาฯ
23 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนมีนโยบายด้านการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  บริหารทั่วไป เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ  และความก้าวหน้าของ การก่อสร้างอาคารศิลปะ  การก่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน  การพัฒนาห้องเรียน  และการพัฒนาโรงอาหาร
หอประชุม ฝ่ายบริหาร
25 พ.ย. 57 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี ๒๕๕๗
เวลา  ๐๘.๒๐ น.  กองลูกเสือ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี  
เวลา  ๑๔.๒๕ น.  พัฒนาโรงเรียน

วันมหาธีรราชเจ้า : เป็นค้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงเป็นองค์ก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ  เมื่อ  วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗
สนามฟุตบองโรงเรียน / ชุดลูกเสือ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
26 พ.ย. 57 ถึง 27 พ.ย. 57 การสอบ Pre-O NET ม.๓,ม.๖
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  สพม.๕  มีนโยบายยกระดับผลการสอบ O-NET จึงให้มีการสอบ Pre-O net เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการสอบจริงในเดือน กุมภาพันธ์
อาคาร ๑ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เช้า  ครู-นักเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
       พิธีถวายราชสดุดี-ถวายพระพรชัยมงคล
       การแสดงของนักเรียน 
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
05 ธ.ค. 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและตะวันออก จ.นนทบุรี
แข่งขันระดับภาค  รวมทั้งหมด  51  เขต(สพม.)  โดยจังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพ
โรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขัน/โรงเรียน สวนกุหลาบนนทบุรี(ศิลปะ) ,โรงเรียนปากเกร็ด(เรียนรวมทุกประเภท) ,คอมพิวเตอร์(ส.ก.น.) ,ศิลปหัตถกรรม(กอท.)โรงเรียนไทรน้อย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส
กิจกรรมร่วมกับวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
หอประชุมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
26 ธ.ค. 57 ถึง 28 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.1-3  ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง  อ.หันคา  จ.ชัยนาท โดยมี ผอ.มานิตย์  อิ่มอ่อง  เป็นประธาน  รองฯสมชาย  ทองเสวต  เป็นผู้อำนวยการฝึก
ค่ายลูกเสือ ไพรนกยูง จ.ชัยนาท ฝ่ายบริหารบุคคล
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมเฉิมฉลองปีใหม่และวันคริสต์มาส
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับนักเรียน  ครู และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทุกคนยิ้มแย้ม แจ่มใส กับของขวัญ  จากผู้อุปการะคุณ ที่ร่วมกันสนับสนุน ขอขอบคุณทุกท่าน
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 ธ.ค. 57 ถึง 02 ม.ค. 58 หยุดเทศกาลปีใหม่
หยุดเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่  ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข  ความเจริญ เทอญ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
01 ม.ค. 58 วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ขอส่งความสุขให้พี่น้องร่วมชาติไทยทุกท่านมีความสุขตลอดไป
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต  คำขวัญ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา
อบจ.สิงห์บุรี ฝ่ายบริหารบุคคล
16 ม.ค. 58 วันครู "คุรุบูชา"
แด่คุณครูผู้ที่ยังต่อสู้ กับความโง่เขลา  ช่วยขจัดปัดเปล่า  พัฒนาจิตใจเยาวชน
วัดพระนอนจักร์สัห์วรวิหาร ฝ่ายบริหาร
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.๓
ขอให้ลูกหลานไทย  ที่อยู่ระดับชั้น ม.๓  ทุกคนจงตั้งใจการสอบครั้งนี้  โชคดี 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 นักเรียน ม.1,2 สอบข้อสอบกลาง สพฐ.
ข้อสอบกลางโดยให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการเอง
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 ครู ม.3,6 ตรวจสอบข้อมูลใน HD
ก่อนส่งผลการเรียนผ่าน Handy Drive ตรวจสอบ การให้ มส. ร รวมทั้งการ Print Out  ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ  ก่อนนำส่ง อ.สนอง
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบ ม.3,6
ทางฝ่ายบริหารวิชาการต้องขออนุญาต  เร่งรัดการสอบปลายภาค และให้คุณครูจัดทำคะแนนให้เสร็จก่อน เพราะ นักเรียนจะจบช่วงชั้น ปีนี้ พร้อมทั้งเพื่อการบริหารจัดการ นักเรียนที่ยังมีปัญหา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัว ม.3,6
นักเรียน ม.3,6  ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน และสอบแก้ตัว
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 ครู ม.1,2,4,5 ตรวจสอบข้อมูลใน HD
ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  และ print out ก่อนส่งผลการเรียนให้กับครูสนอง
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบ ม.1-2 , 4-5
ประกาศผลสอบห้องเรียนที่เหลือเพื่อให้นักเรียนจัดการกับผลการเรียนที่ยังมีปัญหา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัว ม.1-2,4-5
ให้นักเรียนยื่นคำร้อง และสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน  ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนี้
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19 มี.ค. 58 ประชุมครู ครั้งที่3/2558
ประชุมประจำเดือน  มีนาคม  2558  
ห้อง e-classroom ฝ่ายบริหาร
19 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 เตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอปรับปรุงงาน
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ   เตรียมเสนอให้ทุกกลุ่มงานสรุปปัญหา  และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  ส่งที่งานธุรการ  ภายใน  31 มีนาคม 2558
ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
20 มี.ค. 58 ประชุม ครูวัดผลและหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม
เกี่ยวกับเรื่องการวัดผลประเมินผล  เป็นโครงการของ กลุ่มเครื่อข่ายฯ  โดยวิทยากร จาก ม.ราชภัฎ เทพสตรี
โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 มี.ค. 58 ประชุมครูศูนย์ศิลปะ
ศูนย์ศิลปะ  จัดประชุมครูเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง  และสพม.5  เป็นเจ้าภาพ  สิงห์บุรี  เป็นเจ้าภาพ ศูนย์การงานอาชีพฯคอมฯ   ศิลปะ  และสุขศึกษา
เกษรา เรสแอเรีย ฝ่ายบริหาร
25 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบแก้ตัว ชั้น ม.3 และ ม.6
สำหรับนักเรียนที่มารถผ่านการเรียนและดำเนินการตามกำหนดแก้ตัว ตารางของโรงเรียน  จะสามารถจบในปีการศึกษา 2557  รุ่นที่ 1 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 มี.ค. 58 ถึง 30 มี.ค. 58 งานวัดผลจัดทำเอกสาร ปพ.1 และประกาศนียบัตร
สำหรับผู้จบหลักสูตร จะสามารถเข้ารับประกาศนียบัตร และ แบบ ปพ.1  ได้ในวันสถาปนาโรงเรียน
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 มี.ค. 58 ส่งรายงานสรุปผลตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน  SAR
ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ,ฝ่ายบริหารวิชาการ
28 มี.ค. 58 ถึง 30 มี.ค. 58 อนุมัติผลการเรียน ม.3 และ ม.6
สำหรับผู้ผ่านการประเมินผล รุ่นที่ 1  ผู้จบสามารถรับประกาศนียบัตรได้
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 มี.ค. 58 วันประกาศเกียรติคุณ 2558
วันนี้เป็นวันประกาศเกียรติคุณ  
มอบ  ประกาศนียบัตร  นักเรียนที่จบ ม.3  และ ม.6
        มอบเกียรติบัตรความดี  คุณธรรม  จิตอาสา  ทั้งหลาย
        ทำบุญ  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
หอประชุมโรงเรียน / ครูแต่งกายใส่เสื้อสีม่วง ของโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
31 มี.ค. 58 ครูย้ายสถานศึกษา
คุณครูอำนวยพร  เจริญฉิม  ได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา  ในวันที่ 31  มีนาคม 2558 และจะมีการเลี้ยงส่ง ณ สวนอาหาร "สวนแม่ลา"
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ฝ่ายบริหาร
31 มี.ค. 58 ส่งผลสอบแก้ตัว และประกาศผล แก้ตัว ม.1-2,4-5
ประกาศผลสอบแก้ตัว  
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 พ.ค. 58 วันเปิดเรียน
เริ่มแล้ว ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558   ยินดีกับนักเรียนใหม่ทุกคนครับ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
23 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/58
เป็นการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ก่อนเริ่มเรียนผู้ปกครองจะต้องช่วยสนับสนุนอะไร  และโรงเรียนมีเรื่องอะไรจะขอความร่วมมือบ้าง
หอประชุมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
01 ก.ค. 58 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่  ๑  กรกฎาคม  ของทุกปีจะมีพิธีปฏิญาณตน(แสดงรหัส) ของลูกเสือไทย   
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ลูกเสือ ฝ่ายบุคลากร
13 ก.ค. 58 สภ.ค่ายบางระจัน และผู้สนับสนุน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน
เช้าวันจันทร์ที่ ๑๓  ก.ค.  พ.ต.อ.พิษณุ   พราหมเทศน์  ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน  และเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มีอุการะมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน  ซึ่ง รองฯสมชาย  ทองเสวต  ได้ประสานทำโครงการร่วมกับ สถานีตำรวจเพื่อขอบริจาค หมวกนิรภัยจากผู้ใจบุญ  มามอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน  ไว้ใช้ทุกวันปลอดภัย
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
14 ก.ค. 58 วันชาติฝรั่งเศส
วันนี้ภาคบ่าย  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสขึ้น
หอประชุมโรงเรียน / ชุดนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
15 ก.ค. 58 ทัศนศึกษา-คาราวานวิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ปีนี้นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ คือศึกษาวิทยาศาสตร์จากคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิฑิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  คลอง ๕  ได้มีโอกาสจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘  โรงเรียนเราได้เข้าร่วมในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ของเชิญนักเรียนทุกคนนะครับ  ถือว่าได้เข้าร่วมการทัศนศึกษาด้วยเลย  ปีนี้จึงไม่มีโครงการทัศนศึกษาต่างจังหวัดนะครับ
โรงเรียนสิงห์บุรี / ชุดพลศึกษา คุรูเสื้อสีม่วง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
22 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ ๑๐  คุณครูต้องมีการประเมินการเรียนรู้  จาการสอบ  เก็บคะแนนจากกิจกรรม  งานต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างรายวิชา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 58 วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่พวกเราตระหนักว่าภาษาไทย สำคัญมาก  ใช้ให้ถูก  ให้เหมาะเจาะ  ภาษาไทยมีความสละสลวย  เป็นสมบัติที่บรรพชนได้มอบให้ลูกหลานไว้ใช้สืบต่อไป
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดนักเรียน(เต็มวัน) กลุ่มสาระภาษาไทย
30 ก.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 58 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ๒๕๕๘
วันสำคัญทางศาสนา  ที่ชาวพุทธ จะได้ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  ฟังเทศน์  เวียนเทียน  และทำบุญเพื่อให้พระภิษุสงฆ์ได้จำวัด ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งตามแบบพุทธบัญญัติ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง / วัดสิงห์สุทธาวาส / วัดดพธิ์เก้าต้น / เสื้อขาว ชุดขาว ฝ่ายบริหาร
04 ส.ค. 58 วันสื่อสารแห่งชาติ
วันนี้  คือวันสื่อสารแห่งชาติ  http://scoop.mthai.com/specialdays/5224.html
08 ส.ค. 58 ถึง 10 ส.ค. 58 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ สพม.๕
โรงเรียนใน เขต สพม.๕  จะนำลูกเสือ  เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ  ทั้งหมด  ๖๔  โรงเรียน  ณ  โรงเรียนสิงห์บุรี  มีกิจกรรมตามแบบแผนของลูกเสือ  และมีการศึกษาดูงาน สานฝัน 3H  ของ สพม.๕
โรงเรียนสิงห์บุรี / ลูกเสือ ฝ่ายบริหาร
08 ส.ค. 58 ASEAN ' Day
เนื่องจากวันที่  8  สิงหาคม  เป็นวันอาเซียน  พวกเราชาวอาเซี่ยนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรม
บูรณาการ  ในวันที่  11 สิงหาคม 2558
ครูแต่งชุดผ้าไทย /โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ; งานห้องสมุด
10 ส.ค. 58 ครูและนักเรียนร่วมงาน สานฝัน 3 H
สพม.๕  จัดกิจกรรมตามประเด็นตัวชี้วัดของ เขต  โดยเฉพาะให้นำผบงานของ นักเรียนดัง  บุคลากรดี  องค์กรเด่น  นำเสนอผลงานในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นวโรกาสสำคัญ  เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  งดการเรียนกา่รสอน  ๑  วัน เพื่อให้คุณครูทุกคน ร่วมงาน  และตัวแทนนักเรียน  ระดับ ม.๑-๒  เข้าเป็นตัวแทน
โรงเรียนสิงห์บุรี / สุภาพ นักเรียน ฝ่ายบริหาร
11 ส.ค. 58 กิจกรรมบูรณาการ
เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันแม่แห่งชาติ ; จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล , ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง , แต่งชุดผ้าไทย
วันการสื่อสารแห่งชาติ ; จัดให้บูรณาการจัดฐานกิจกรรมรักการอ่าน จัดโดย ห้องสมุด
วันอาเซี่ยน ; จัดให้มีการแสดงของนักเรียนบนเวที  กิจกรรมอาเซียนเวียนตามฐาน  ทุกกลุม่สาระร่วมด้วย
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ครู ผ้าไทย ; นักเรียนชุดนักเรียนปกติ ฝ่ายบริหาร
12 ส.ค. 58 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วันแม่แห่งชาติ  พระแม่ของแผ่นดิน  ขอพระองทรงพระเจริญ
ส่วนราชการต่างๆ/ โรงเรียนทำพิธีวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ฝ่ายบริหาร
18 ส.ค. 58 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันนี้เมื่อ พ.ศ.2411  พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเตร  สุริยุปราคาเต็มดวงที่ ต.หว้ากอ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โรงเรียนจัดให้มีพิธีวางดอกไม้พระบรมรูป ร.4 
ภาคเช้า  นักเรียนเรียนปกติ
ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตรต์หรรษา  กับ คณิตศาสตร์หรรษา
 
อย่าลืม  18  ส.ค. นี้เท่านั้น
อาคารวิทยาศาสตร์ ลานธรรม /ชุดปกติ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ; กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10 ก.ย. 58 ถึง 12 ก.ย. 58 การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ปีนี้จัดรูปแบบกีฬา  ๓ วันจบ  แต่ละสีต้องแข็งแกร่งจริงๆ  ถึงจะครอบครองชัยชนะได้  เพราะต้องแข่งกันทุกวัน  ส่วนกรีฑา วันปิดการแข่งขัน  สนุกแน่ๆๆ
สนามแข่งขันค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดกีฬาสี ฝ่ายบริหารวิชาการ
18 ก.ย. 58 กรีฑา ๒๕๕๘
วันปิดกีฬาภายในรั้วม่วงขาว  วันนี้ ม.๖  สวยกันให้เต็มที่  ทำงานเป็นทีม  มีสปิริตนักกีฬา  โปร่งใสไร้ปัญหา  งานนี้ทุกสีสามัคคีกันจริงๆไม่งั้นไม่มี Stand เชียร์ให้เห็นแน่นอน ขอให้กำลังใจทุกสีครับ
สนามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 2 ชุดกีฬาสี ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 ก.ย. 58 อำลา...อาลัย
วันสุดท้ายที่เป็นทางการ  ของข้าราชการครู  :  คุณครูผ่องศรี  บุญศรี  พี่ผ่องของน้องๆ  ; คุณครูวัชระ  พิริยตมสนธิ  พี่หอย  จะต้องเกษียณอายุราชการในปีนี้  ๑  ตุลาคม ท่านจะได้เป็นข้าราชการบำนาญเต้มตัว  และอีกท่านหนึ่งที่ต้งเขียนย้ายมาทุกปี  คือ คุณครูลาวัณย์  บ่ายเที่ยง  ปีนี้ท่านต้องไปดรงเรียนสิงห์บุรี  เพราะท่านมาช่วยราชการที่โรงเรียนเราหลายปีทีเดียว  ขอให้คุณครูโชคดีครับ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม /ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารบุคคล
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
09 ต.ค. 58 ประกาศผลสอบปลายถาคเรียนที่ 1/58
ประกาศออกทางเว็บไซต์ และประกาศผลที่โรงเรียน
หอประชุม / ชุดพลศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 ต.ค. 58 ถึง 22 ต.ค. 58 ซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
ให้นักเรียนที่ ติด  0  ร  มส  ยื่นคำร้องขอซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดพลศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
21 ต.ค. 58 ประชุมปฏิบัติการ
เรื่องปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การประเมิน 3 H
การจัดทำ โครงสร้าง  ASEAN  Curriculum  Sorcebook
ห้อง e-classroom ฝ่ายบริหารวิชาการ
26 ต.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/58
เปิดเรียน  เพื่อชดเชยเวลาเรียนในช่วงกิจกรรม สัปดาห์สร้างจิตสำนึกฯ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / นักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
05 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมตามวาระการประชุม  ครั้งที่  2 ปีการศึกษา  2558  
ประธาน : นายสมุทร  สุริย์จามร  
สถานที่  ห้องประชุม ผอ.
เวลา  13.30  น.
ห้องประชุม ผอ./สุภาพ ฝ่ายบริหาร
05 พ.ย. 58 ถึง 06 พ.ย. 58 ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน
วันที่  6  พฤศจิกายน  2558  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.)  ได้เป็นเจ้าภาพพระกฐินพระราชทาน  ทอด ณ  วัดพิกุลทอง(พระอารามหลวง)  วันที่  5  พ.ย.2558  ตั้งองค์พระกฐิน  และวันที่ 6  พ.ย.ตั้งแต่เวลา  เช้าจนถึงเที่ยงเป็นการระดมพลจากทั่วทุกสารทิศ  ด้วยบารมี สพฐ.  ณว วัดพิกุลทอง
วัดพิกุลทอง ฝ่ายบริหารบุคคล
12 พ.ย. 58 การอบรมนักเรียน
เนื่องด้วยโรงพยาบาลค่ายบางระจัน  มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ (ในภาวะที่ไม่พร้อม) ให้กับนักเรียนหญิงเพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง  
นักเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล
14 พ.ย. 58 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
กลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษา สพม.๕  สิงห์บุรี  จัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อไปแข่งขันระดับภาค ณ  จังหวัดอ่างทอง  ในระหว่างวันที่  18-20  ธันวาคม  2558  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดวันที่  14  พ.ย.2558  ณโรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
22 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/58
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2558
พบกับ  ฝ่ายบริหารโรงเรียน  ผอ.ชี้แจงนโยบายการบริหารงาน  โครงการต่างๆ การช่วยเหลือนักเรียน
           ครูที่ปรึกษาให้ข้อมูลทางวิชาการ  ความประพฤติ  

การประชุม จะเสร็จสิ้นภายในเวลา  12.00 น.
หอประชุมโรงเรียน / สุภาพ ฝ่ายบริหาร
24 พ.ย. 58 รับการประเมินรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา 100 %
คณะกรรมการหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินการสวมหมวกนิรภัยกับทุกคน  
โรงเรียนค่ายางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารบุคคล
25 พ.ย. 58 วันมหาวชิราวุธ
วันที่ 25  พ.ย.ของทุกปี  เป็นวันสำคัญของลูกเสือไทย "ข้าลูกเสือ  เชื้อไทย  ใจเคารพ......"
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ลูกเสือ ฝ่ายบริหารบุคคล
05 ธ.ค. 58 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนมีพิธีถวายราชสดุดี  และถวายพระพรชัยมงคล
ข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ / นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
10 ธ.ค. 58 วันรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนหยุดเพื่อให้บุคลากรร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
หน่วยงานจังหวัด ฝ่ายบริหาร
11 ธ.ค. 58 Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
โรงเรียนนำคณะครู-นักเรียนร่วมปั่นเพื่อพ่อ  และตัวแทนนักเรียนร่วมจิตอาสาบริการน้ำดื่มกับนักปั่น ณ จุดให้น้ำที่ 1 วัดพระนอนจักร์สีห์
ชุดนักปั่น / ชุดพลศึกษา ฝ่ายบริหาร
16 ธ.ค. 58 ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์ สมเด็จพระสังฆราช
ราชการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพพระสังฆราช  อำเภอค่ายแจ้งให้ประชาชน  พ่อค้า ข้าราชการ นักเรียนร่วมถวายดอกไม้จันทน์  ณ วัดโพธิ์เก้าต้น  
ข้าราชการแต่งชุดขาวเต็มยศไว้ทุกข์ นักเรียน ชุดดำ ฝ่ายบริหาร
18 ธ.ค. 58 ถึง 20 ธ.ค. 58 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคกลางและตะวันออก
ตัวแทนระดับเขต เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง  
จ.อ่างทอง ฝ่ายบริหารวิชาการ
23 ธ.ค. 58 เปิดเรือน เยือนค่าย Open House
เชิญทุกหน่วยงานร่วมงานเปิดเรือนเยือนค่าย  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค.  
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
30 ธ.ค. 58 Christmas & Happy New Year
กิจกรรมบูรณาการให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง(พหุวัฒนธรรม)  และได้เตรียมสนุกสนานในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
หอประชุม ฝ่ายบริหารวิชาการ
31 ธ.ค. 58 ถึง 01 ม.ค. 59 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เทศกาลต้อนรับปีใหม่  ขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ
บ้านตนเอง ฝ่ายบริหาร
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/58
การประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
09 ม.ค. 59 วันเด็กแห่งชาติ 59
คำขวัญวันเด็ก 2559 - พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
หน่วยงานที่จัด ฝ่ายบริหาร
16 ม.ค. 59 วันครู 2559
ครู คือผู้ให้  ให้ความรู้  ให้ประสบการณ์  ให้แนวทางการดำเนินชีวิต  ให้แสงสว่าง
สพม.๕ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ฝ่ายบริหาร
16 ม.ค. 59 ถึง 19 ม.ค. 59 นักเรียน ม.3 , ม.6 ติวเข้ม O-NET
นักศึกษารุ่นพี่ ที่ได้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  มิตรใจอาสารับเป็นภาระในการมาแนะนำวิชาต่างๆที่จะเตรียมสอบ O-NET  จากหลายสถาบัน  ขอขอบคุณอย่างสูง  จากน้องๆ ลูกม่วงขาว
ห้องวิทย์ ม.ต้น ,ห้องสมุด /ชุดนักเรียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
20 ม.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 สอบ Pre-O-NET
ใช้สนามสอบที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เแป็นข้อสอบคล้าย O-NET  จำนวน 5  รายวิชา คือ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ  
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
21 ม.ค. 59 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ในปีนี้  นายอนุชัย  บุญสันต์  นักเรียนชั้น ม.6  พยามยามอีกครั้งเพื่อฝ่าฟันรางวัลอันเกียรติยศของชีวิต  คุณครู  เพื่อนนักเรียนร่วมให้กำลังใจ  
ห้อง e-classroom / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
21 ม.ค. 59 ถึง 23 ม.ค. 59 ลูกเสือระดับ ม.ต้นเข้าค่ายพักแรม
การเข้าค่ายพักแรมถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของลูกเสือ  มีทั้งการผจญภัย  วิชาเงื่อน  วิชาเดินทางไกล  และแคมป์ไฟ  
ค่ายลูกเสือคำหยาด โพธิ์ทอง / ชุดลูกเสือ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
23 ม.ค. 59 ถึง 30 ม.ค. 59 ม.3 , ม.6 เตรียมตัวศึกษา DLTV
โทรทัศน์ทางไกลเพื่อการศึกษา  ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมตัวสู่ O-NET  วันเสาร์ที่  23  , 30  มกราคม  2559
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 เม.ย. 59 ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ผ้าป่าการกุศล  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน และสิษย์เก่า  มีความเห็นว่า  พวกเราควรมีกิจกรรมสำคัญได้พบปะกันในวันสงกรานต์นี้  ดังนั้นในวันที่ 15  เมษายน 2559 นี้  มีกิจกรรม  คือ
ภาคกลางวัน  วันที่  15  เมษายน  2559  เริ่มตั้งแต่  09.00  น.  ตั้งองค์ผ้าป่าการศึกษา
                                                                   10.30  น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
   11.00  น.  พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
   12.00  น.  ถวายองค์ผ้าป่า

ภาคกลางคืน  วันที่  15  เมษายน  2559   เริ่มเวลา  18.00  น.  รื่นเริง ราตรีม่วงขาว  ณ สนามฟุตบอล
หอประชุมโรงเรียน / สุภาพ ฝ่ายบริหาร
16 พ.ค. 59 ถึง 10 ต.ค. 59 กำหนดเปิด-ปิดโรงเรียน
กำหนดเปิดปิดโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2559
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
วันที่มีครบทั้งพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  หรือเรียกว่าวันพระรัตนตรัย  วันที่สัมมาสัมพุทธเจ้า เทศนา ธรรมจักรกัปวัตนสูตร  ปัจจวัคคีย์  ทั้ง  5  ประกอบด้วย โกญทัญญะ  วัปปะ  มหานามะ  ภัททิยะ  อัสสชิ  ฟังธรรม  เมื่อฟังธรรมเสร็จสิ้น อัญญาโกญทัญญะ  สำเร็จโสดาบันเป็นพระอรหันต์  พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวาจา  เอหิภิกขุอุปสัมปทา
สุภาพ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
ตามพุทธบัญญัติ  ให้ภิกษุทุกรูป  หยุดจาริกแสวงบุญ หรือเผยแผ่ธรรม  ให้จำพรรษาดู ณ วัดใดๆ  เป็นเวลา  3 เดือน
สุภาพ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
21 ก.ค. 59 วันกตัญญูกตเวทิตา ของชาวค่ายบางระจัน
เมื่อ  250 ปีมาแล้ว  ค่ายบางระจัน ซึ่งมีบุญคุญต่อลูกหลานทุกคนที่ได้อาศัยแผ่นนี้  วันนี้เป็นวันที่ค่ายบางระจันต้องประสบชตากรรม  บ้านแตกสาแหรกขาด  ตายในสนามรบ ณ ทุ่่งบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น / เสื้อขาว ฝ่ายบริหาร
21 ก.ค. 59 Big Cleaning Day
พวกเราชาวม่วงขาว ร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่ให้กับสถาบันของเรา  ตั้งแต่เวลา  13.00  น.เป้นต้นไป  ทุกที่  สะอาด  Green  Clean  Save
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ชุดกิจกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 การประเมินผลกลางภาคเรียน 1/2559
กำหนดประเมินผล  มีทั้งวัดผลแบบอื่นๆ  การสอบด้วยข้อสอบ  เป็นต้น
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / นักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
28 ก.ค. 59 ทัศนศึกษา : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร  จัดทัศนศึกษา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ณ อทยานนวัตกรรมรังสรรค์  ด้านอวกาศ  
ศรีราชา ชลบุรี / ชุดพลศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย  ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.เป็นต้นไป
หอประชุม / ชุดนักเรียน กลุมสาระภาษาไทย
01 ส.ค. 59 ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
ค่ายบางระจันวิทยาคม  เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 1  โรงเรียนที่ 53  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2548
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
06 ส.ค. 59 พิธีเปิดอาคารเรียนศิลปะ
วันเสาร์ที่ 6  สิงหาคม  2559  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เชิญท่านร่วมทำบุญเนื่องในพิธีเปิดอาคารเรียนศิลปะศึกษา
อาคารศิลปะ ฝ่ายบริหาร
07 ส.ค. 59 ลูกเสือร่วมกิจกรรมการแสดงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ลูกเสือ กกต.ร่วมสังเกตการณ์  กับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบตามหน่วยการลงประชามติ  ในอำเภอค่ายบางระจัน  ครับ
หน่วยเลือกตั้งในอำเภอค่ายบางระจัน / ลูกเสือ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
08 ส.ค. 59 Asean's Day
วันอาเซียน  วันที่ 8  สิงหาคม  ของทุกปีเป็นวันก่อตั้ง  อาเซียน  เริ่มปฏิณญาอาเวียน ณ กรุงเทพฯ  http://asean.org
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
09 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 สพม.๕ น้อมเกล้าถวายสดุดี สานวิถี 3 H
เชิญคุณครูทุกท่าน  ร่วมงาน  เฉลิมราษฎร์  ๗๐  ปี  มหาราชา  ฉลองชนม์ ๘๔  พรรษามหาราชินี  ณ  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  
วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  -  นายอนันต์  ระงับทุกข์  ศึกษาธิการภาค ๒  ประธานในพิธเปิด
                                     -   เวลา  ๐๙.๑๙ น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ในหลวงผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน  โดยหม่อมหลวงปนัดดา  ดิษกุล

วันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  -  นิทรรศการ  3 H  ตลอดทั้ง  3  วัน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย / ชุดสุภาพ สพม.๕
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี  และเป็นวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18  สิงหาคม  ของทุกปี ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รัชกาลที่ ๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
27 ก.พ. 60 ถึง 02 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน

กรรมการกำกับการสอบ

ชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียน

ห้องสอบวันที่  27-28 ก.พ. และ2 มี.ค.60

กรรมการกำกับการสอบ

ม.1

1/1

30

201

ครูอมรรัตน์  ครูอรรถชัย

1/2

31

202

ครูพรภิศา   ครูวรัญญา

1/3

30

204

ครูวัทนีย์ ครูพิไลพร

ชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียน

ห้องสอบวันที่  27-28 ก.พ. และ2 มี.ค.60

กรรมการกำกับการสอบ

ม.2

2/1

24

205

ครูปราณี   ครูปิรัญทณา

2/2

25

206

ครูโอภาส  ครูภัชรกุล

ชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียน

ห้องสอบวันที่  28 ก.พ. และ 2 มี.ค.60

กรรมการกำกับการสอบ

ม.3

3/1

29

122

ครูทิวาวรรณ   ครูวรายุทธ  

3/2

30

123

ครูวิไลวรรณ   ครูชนาพร

ชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียน

ห้องสอบวันที่  27 ก.พ. และ 1 มี.ค.60

กรรมการกำกับการสอบ

ม.4

4/1

10

122

ครูวรรณี – ครูสมชาย

4/2

16

123

ครูวิไล – ครูสันติ

4/3

25

124

ครูพิมพ์ลดา –  ครูเกียรติศักดิ์

ชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียน

ห้องสอบวันที่  27 ก.พ. และ 1-2 มี.ค.60

กรรมการกำกับการสอบ

ม.5

5/1

16

ฝรั่งเศส

ครูนิทัศน์ ครูอรลักษณ์

5/2

15

128

ครูอัชฌา – ครูสุภาธณัติ

5/3

12

ชั้น

ห้อง

จำนวนนักเรียน

ห้องสอบวันที่  28 ก.พ. และ 2 มี.ค.60

กรรมการกำกับการสอบ

ม.6

6/1

15

Lab คณิต

ครูปริญดา ครูธวัชชัย

6/2

17

124

ครูวัลภา – ครูอสุภาพร

6/3

8

 

                         กรรมการกลางผู้รับผิดชอบจ่าย/รับข้อสอบ  ครูเนตรนารี  สุจริตจันทร์ และ  ครูนุสรา  เสนาผัน                                               

นางสาวขวัญยืน  ถ้วยทอง และ นายอรรถพร  แก้วบวร

หมายเหตุ * วันที่ 28 ก.พ 60 ชั้น ม.1 , ม.2 สอบข้อสอบกลาง

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2559

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อโปรดคลิกที่ไฟล์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ครู ชุดสุภาพ นักเรียนชุดประจำนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 60 ส่งผลการประเมินจุดเน้นตามช่วงชั้น
กำหนดให้ครูเก็บข้อมูลตามจุดเน้น
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 มี.ค. 60 เลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผอ.คนใหม่
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมเสี้ยงแสดงความยินดี ที่ รองฯศักดา  ใจตรง  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง

สุภาพ ฝ่ายบริหาร
08 มี.ค. 60 ส่งผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
สำหรับชั้น  ม.2,3,5,6  ส่งข้อมูลทางแฮนดี้ไดว์  ม.1,4  กรอกลงทาง SGS
สุภาพ นักเรียนมาติดต่อกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559
หอประชุมโรงเรียน
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
15 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพ
ขอเชิญกรรมการตามคำสั่งรวบรวมข้อมูล และส่งให้คณะทำงาน
ห้องประ ผ.อ. / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนใหม่
วันที่  27 - 30  มีนาคม  2560   รับสมัครนักเรียน ม.1  และ ม. 4  
ห้องประชาสัมพันธ์ บริเวณใต้อาคาร 1 / ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
04 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / ลูกเสือ ฝ่ายบุลรากร
06 ก.ค. 60 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา/เช้าพรรษา
ลานธรรม"ธรรมมุนี" / เสื้อสีขาว ฝ่ายบุลรากร
10 ก.ค. 60 ร่วมกิจกรรมอุทิศส่วนกุสลแด่วีรชนผู้กล้า
แรม 2 ค่ำ เดือน 8  วันค่ายแตก  
วัดโพธิ์เก้าต้น / พลศึกษา ฝ่ายบุลรากร
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 ประเมินผลกลางภาคเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ฝ่ายบริหารวิชาการ
22 ก.ค. 60 ทัศนศึกษา อพวช (ตึกลูกเต๋า)
โครงการพัฒนาวิชาการกับนักเรียน  จำนวนนักเรียนและครู  50 คน
คลองห้า / พลศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์