ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.พ. 61 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
27 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O - Net ม.6
โรงเรียนสิงห์บุรี
09 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
09 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
09 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
26 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O - Net ม.3
02 เม.ย. 61 สอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O - Net ม.6
07 เม.ย. 61 ประกาศผล และ มอบตัว ม.1 และ ม.4
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม