ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ยุคเริ่มต้น(บุกเบิก)
ยุคก่อตั้ง
          หลังจากอำเภอบางระจัน (วัดม่วงชุม) ได้กำหนดให้แบ่งออกเป็นกิ่งอำเภอ ซึ่งก็คือ กิ่งอำเภอค่ายบางระจัน  เมื่อ ปี พ.ศ.2519  โดยมีปลัดเชียงราย  สุบรรณพงษ์  เป็นปลัดหัวหน้ากิ่ง  ได้กำหนดให้มีสถานที่อยู่บริเวณวัดยวด(วัดร้างที่อยู่ปัจจุบัน) เป็นสถานที่ตั้ง  เมื่อมีกิ่งอำเภอก็ต้องมีโรงเรียนประจำอำเภอ  และในปี  2520  รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา (ในช่วงแรกเปิดรับเฉพาะ มศ.1-3)  โดยมีอาจารย์มานิต   ปัตตะแวว  เป็นครูใหญ่คนแรก  ระยะเริ่มแรกใช้อาคาร 2 ชั้นของโรงเรียนวัดกลางท่าข้าม(โสภณวิทยา) หลังสีเหลือง เชิงสะพานค่ายบางระจัน ฝั่งวัดกลางท่าข้ามเป็นสถานที่เรียนอยู่หลายปี ( รุ่นที่  1  จบ ม.ศ.3 ที่นี่ )