ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีพุทธ
ด้านการเรียนการสอน