ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559
 
ชั้น
 
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
44
46
90
ม.2
21
29
50
ม.3
36
26
62
รวม ม.ต้น
101
101
202
ม.4
27
25
52
ม.5
19
30
49
ม.6
23
29
52
รวม ม.ปลาย
69
84
153
รวมทั้งหมด
170
185
355
  
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
18
28
46
ม.2
27
25
52
ม.3
46
27
73
รวม ม.ต้น
91
80
171
ม.4
22
30
52
ม.5
13
28
41
ม.6
29
39
68
รวม ม.ปลาย
64
97
161
รวมทั้งหมด
155
177
332
 
  
ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2551
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายการแขงขัน
ช่วงชั้น
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับจังหวัด
ระดับภาค
(สุพรรณบุรี)....
ระดับประเทศ
การเขียนภาพไอโซเมตริก  
จากภาพฉาย
 
การทำชั้นวางของ
 
 
 
งานประดิษฐ์ของใช้เป็น
เอกลักษณ์ไทย
 
 บายศรีสู่ขวัญ
 
 
 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยโปรแกรม Pro/Desktop
 
 
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยโปรแกรม Pro/Desktop
 
 
 
วาดภาพระบายสี
 
 
  
วาดภาพลายไทย
 
  
วาดภาพลายไทย
 
 
ประติมากรรมลอยตัว
 
 
ประติมากรรมลอยตัว 
 
 
รวมพลัง “ศิลป์” สร้างสรรค์  
 
 
 
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 
3
 
 
4
 
 
 
4
 
 
4
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
3
 
  
 
3
 
 
4
 
 
3
 
 
4
 
 
4
 
 
  
4
ด.ช.เกษม มีศิลป์
 
 
นายประภาส  บุญสาร
นายสมคิด  สำเร็จผล
นายจักรกฤษ  ปลูกงาม
 
น.ส.อัญชลี  ฤทธิ์เดช
น.ส.สาวิตรี  รักสุข
 
นายชลทิศ  ญาณศักดิ์
น.ส.สุภาพร  สวนขำ
นายจักรพันธ์  สาสนะ
 
ด.ญ.สุธินี  รอดพันธ์
ด.ญ.กมลวรรณ  จันคำสี
ด.ญ.จิราพร  ฤทธิ์เดช 
 
นายธนชัย  สิงห์สวัสดิ์
นายสรายุท  สอนรอด
นายสิทธิ  ใจธรรม
 
ด.ญ.จิราลักษณ์  ชื่นกลิ่น
 
 
 
ด.ญ.สุชาดา  ทองมี
 
 
น.ส.ชมพูนุช  แสงกระจ่าง  
 
 
ด.ญ.พัชรี  ชื่นรุ่ง
ด.ญ.สุนิสา  สุดใจ
 
นายสถิตย์  ไม้งิ้ว
นายนิพนธ์  ฤกษ์บวร
 
น.ส.ธนารัตน์  วงษ์น้อย
น.ส.เสาวลักษณ์ อดินันท์ชัยกุล
น.ส.รุ่งนภา พันธุ์พรหมพฤกษ์
 
น.ส.ดารารัตน์  วงษ์สถาวร 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง 
 
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
 
 
ชนะเลิศ
เหร๊ยญทอง
เหร๊ยญทองแดง
 
 
เหรียญเงิน
 
 
 
เหรียญเงิน
 
 
เหร๊ยญทองแดง
 
 
 
เหรียญเงิน
 
 
 
เหรียญทอง
 
 
 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
(เหรียญทอง)
 
 
เหรียญเงิน
 
 
ชมเชย 
 
 
เหรียญทอง
 
 
เหรียญทอง
 
 
เหรียญเงิน  
 
 
 
เหรียญทอง
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2554
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รายการแขงขัน
ช่วงชั้น
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่
ระดับภาค
(กาญจนบุรี)
ระดับประเทศ
แกะสลักผักผลไม้
 
 
 
ศิลป์สร้างสรรค์
 
 
 
วาดภาพลายเส้น
  
หุ่นยนต์บังคับมือ
ม.ปลาย
 
 
  
ม.ปลาย
 
 
  
ม.ปลาย 
  
ม.ต้น
 
 
 
 
 

นายศักดิ์ชัย  อยู่มั่น   

นางสาวสุกัญญา  ภู่พงษ์ 

นางสาวสุดารัตน์ มาลัย
 

นางสาวอุษณีย์  บินอับดุลลา 

นางสาวพัชรี   ชื่นรุ่ง 

นางสาวรุจิรา   พวงภู่ 
 
นางสาวธิดารัตน์  โสกัณทัต
 
เด็กชายพรเทพ  สำเร็จผล

เด็กชายนพกฤษฎิ์  ฐิติพิริยสกุล  

เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ชราวัลย์
เหรียญทอง 
  
 
 
เหรียญเงิน
 
 
 
เหรียญเงิน
 
 
ชมเชย