โรงเรียนวิถีพุทธ
หลักพุทธธรรมอย่าง บูรณาการ

สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็นมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนีการจัดสภาพจะส่งเสริมให้เกิดลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ  คือ

1.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี

2.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี

3.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี

4.  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้  และดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม

        ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาได้อย่างชัดเจน  สำหรับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้

           ด้านกายภาพ
              ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์