ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม

ปริญญาตรี

7 15 22

ปริญญาโท

3 2 5
รวม 10 17 27
จำแนกตามวิทยฐานะ
วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

1 - 1

รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ

1 - 1

ครูชำนาญการ

5 2 7

ครูชำนาญการพิเศษ

3 14 17

ครู

- 1 1
รวม 10 17 27
จำแนกตาม พ.ศ. เกิด
ปี พ.ศ. เกิด ชาย หญืง รวม
- - - -
- - - -
2497 - - -
2498 2 2 4
2499 1 1 2
2500 4 2 6
2501 - 2 2
2502 1 2 3
2504 1 2 3
2505 - 1 1
2506 1 2 3
2507 - - -
2508 1 - 1
2509 - 1 1
2515 - 1 1
2520 - 1 1
2521 1 - 1
รวม 12 17 29
จำแนกตามอายุราชการ
อายุราชการ (ปี) ชาย หญิง รวม
8 - - -
9 1 - 1
18 - 1 1
19 1 - 1
23 - 1 1
24 - 2 2
25 - 1 1
26 1 1 2
27 - - -
28 - 1 1
29 1 0 1
30 - 1 1
31 - 1 1
32 1 1 2
33 1 1 2
35 1 3 4
36 5 - 6
37 - 3 3
38 - - -
รวม 12 17 29
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม

ฝ่ายบริหาร

2 - 2

ภาษาไทย

1 1 2

คณิตศาสตร์

- 2 2

วิทยาศาสตร์

3 2 5

สังคมศึกษา ฯ

1 3 4

สุขศึกษา ฯ

2 - 2

ศิลปะ

- 1 1

การงานอาชีพ ฯ

- 4 4

ภาษาต่างประเทศ

1 3 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- 1 1
รวม 9 18 27

 
                                               ครู  MASTER TEACHER 
1.นายสนอง  โกสุมา           การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  สพฐ. ปี 2553
2.นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง      การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)   สพฐ. ปี 2553
3.นางทิวาวรรณ  หล่ำวัตน์    บรรณารักษ์ สพฐ. ปี 2553
4.นางอัมพร  ฉาบแก้ว         แนะแนว สพฐ. ปี 2553
5.นายสมชาบ  ทองเสวต     สุขศึกษา และพลศึกษา (พลศึกษา) สพฐ. ปี 2553
6.นายวินัย  จงใจมั่น           ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สพฐ. ปี 2553
 
                                       ครูดีเด่น จังหวัดสิงห์บุรี    
1.นายสนอง โกสุมา ครูอุตสาหกรรมดีเด่น สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2545
2.นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์ ครูคหกรรมดีเด่น สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2545
3.นายวินัย จงใจมั่น ครูศิลปะดีเด่น สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2545
4.นางอัมพร ฉาบแก้ว ครูแนะแนวดีเด่น สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2542
5.นางสาวผ่องศรี บุญศรี ครูภาษาไทยดีเด่น สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2542
                                     ครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภา  ปี 2544
                                   
                                  ครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น 
1.นายสนอง  โกสุมา สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2545
2.นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2545
 
                                         ครูผู้ทำการวิจัยศึกษาดีเด่น  
1.นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2545
2.นางวิไล สำราญดี สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2545
 
                                          ครูแม่แบบด้านการอ่าน  
1.นางสาวผ่องศรี บุญศรี ครูแม่แบบด้านการอ่าน จ.สิงห์บุรี เขตการศึกษา 6 ปี 2540
                                     ครูแม่แบบด้านการอ่าน จ.สิงห์บุรี ศูนย์วิชาภาษาไทย ปี 2541
 
                                        ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้  
1.นายสันติ ม่วงปาน ครูแกนนำ สสวท.ด้านวิชาฟิสิกส์ระดับเขตการศึกษา
2.นางอัมพร ฉาบแก้ว ครูแกนนำวิชาแนะแนว
3.นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์ ครุแกนนำวิชาการอาชีพอาชีพและเทคโนโลยี
 
                                       ครูแกนนำปฏิรูปการศึกษา 
1.นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์ ครูแกนนำปฏิรูปวิชาคหกรรม สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
2.นางปราณี ขำศรี ครูแกนนำปฏิรูปวิชาคหกรรม สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
3.นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยง ครูแกนนำปฏิรูปวิชาคหกรรม สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
4.นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์ ครูแกนนำปฏิรูปภาษาอังกฤษ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
5.นายวินัย จงใจมั่น ครูแกนนำปฏิรูปศิลปกรรม สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546              
6.นางยุพิน พิริยุตมสนธิ ครูแกนนำปฏิรูปวิชาสังคมศึกษา สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
7.นางวิไล สำราญดี ครูแกนนำปฏิรูปวิชาสังคมศึกษา สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
8.นางสาวศรีทัย พึ่งบุญศรี ครูแกนนำปฏิรูปวิชาคณิตศาสตร์ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
9.นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน ครูแกนนำปฏิรูปส่งเสริมการสอน สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
10.นายโอภาส แก้วเลิศ ครูแกนนำปฏิรูปวิชาพลศึกษา สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
11.นางทิวาวรรณ หล่ำวรัตน์ ครูแกนนำปฏิรูปวิชาบรรณารักษ์ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
12.นายสันติ ม่วงปาน ครูแกนนำวิชาฟิสิกส์ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
 
                                      ครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา   
1.นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546

                               ครูแกนนำกรมสามัญศึกษา  
1.นางวัลภา วัฒนกุล สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
2.นางปราณี ขำศรี สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
3.นางลาวัณบ์ บ่ายเที่ยง สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
4.นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
5.นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
6.นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
7.นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
8.นางอำนวยพร เจริญฉิม สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
9.นางสาวศรีทัย พึ่งบุญศรี สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
10.นางวิไล สำราญดี สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
 
                                           ครูผู้ผลิตสื่อดีเด่น 
1.นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์  วิชาภาษาต่างประเทศ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
2.นางวิไล สำราญดี  วิชาสังคมศึกษา สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
3.นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์ วิชาการงาน ฯ สามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2546
4.นางสาวผ่องศรี บุญศรี ระดับโรงเรียนปี 2537
 
                                     หนึ่งแสนครูดี   
1.นางสาวอัชฌา  แพรสุวรรณ์  ปี 2554
2.นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี ปี 2554
3.นางสาวสุภาธณัติ  สิงห์วิจารณ์ ปี 2554
4.นางอัมพร  ฉาบแก้ว ปี 2554
5.นางวิไล  สำราญดี ปี 2554
6.นางสาวศรีทัย  พึ่งบุญศรี ปี2555
7.นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน ปี 2555
8.นางยุพิน  พิริยุตมสนธิ ปี 2555
9.นางวรรณี  เมฆขาว ปี 2555
10.นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์  ปี 2556
11.นางอำนวยพร  เจริญฉิม  ปี 2556
12.นางวัลภา  วัฒนกุล   ปี 2556
13.นางทิวาวรรณ  หล่ำวรัตน์  ปี 2556
14.นางสาวผ่องศรี  บุญศรี  ปี 2556
15.นายสมชาย  ทองเสวต  ปี 2556
16.นายสันติ  ม่วงปาน ปี 2556
17.นางปราณี  ขำศรี ปี 2557
18.นางสาวพิมพ์ลดา  วงษ์เพ็ญ ปี 2557
19.นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง ปี 2557
20.นางวัทนีย์  ทองเสวต ปี 2557
21.นายวินัย  จงใจมั่น ปี 2557
22.นางวิไลวรรณ  กลิ่นสุคนธ์ ปี 2557
 
                                        ครูสอนดี  
 
1.นางสาวอัชฌา  แพรสุวรรณ์  ปี 2554
2.นางวิไล  สำราญดี ปี 2554
 
                                       ครูดีไม่มีอบายมุข
 
1.นางยุพิน พิริยุตมสนธิ ปี 2556
2.นางวิไล สำราญดี ปี 2556