ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559  (รอปรับปรุง)
 

ชั้น

ครูที่ปรึกษา
 

ห้องที่รับผิดชอบ

ม.1/1.1
ม.1/1.2
ม.1/1.3
1.นางสาวศรีทัย  พึ่งบุญศรี
2.นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน
ห้องพยาบาล
ห้อง 201
ม.1/2.1
ม.1/2.2
1.นางวัทนีย์  ทองเสวต
2.นางปราณี  ขำศรี
ห้อง 202
ห้องคหกรรม(อาหาร)
ม.2/1.1
ม.2/1.2
1.นางทิวาวรรณ หล่ำวรัตน์
2.นางวิไลวรรณ กลิ่สุคนธ์
ห้อง 204
ห้อง 204
ม.2/2.1
ม.2/2.2
1.นางยุพิน พิริยุตมสนธิ
2.นายอรรถพร แก้วบวร
ห้อง 121
ห้อง 205
ม.2/3.1
ม.2/3.2
1.นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยง
2.นายฉลอง นุชอยู่
ห้อง 206
ห้องดนตรี
ม.3/1.1
ม.3/1.2
1.นายโอภาส แก้วเลิศ
2.นางอำนวยพร เจริญฉิม
ห้องพลานามัย
ห้อง 114
ม.3/2.1
ม.3/2.2
1.นายธวัชชัย สุดดีพงษ์
2.นายสังวาลย์ จรเกตุ
ห้อง 122 
Lab วิทย์ทั่วไป
ม.3/3.1
ม.3/3.2
1.นายวินัย จงใจมั่น
2.นางสาวผ่องศรี บุญศรี
ห้องศิลป์
ห้องวิชาการ
ม.4/1.1
ม.4/1.2
1.นายนิทัศน์ รอดช้าง
2.นางเนตรนารี สุจริตจันทร์
ห้อง Lab เคมี
ห้อง 124
ม.4/2.1
ม.4/2.2
1.นายสนอง  โกสุมา
2.นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญ
 ห้อง126,127
้ห้องสมุด
ม.4/3.1
ม.4/3.2
1.นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์
2.นายภัชรกุล ม่วงงาม
ห้อง 113
อาคารอุตสาหกรรม
ม.5/1.1
ม.5/1.2
1.นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี
2.นางสาวขวัญยืน ถ้วยทอง
ห้อง 115(Lab คณิตฯ)
ห้อง Lab ชีววิทยา
ม.5/2.1
ม.5/2.2
1.นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์
2.นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์
ห้องคหกรรมปรัดิษฐ์
ห้อง128 Lab ภาษาต่างประเทศ
ม.5/3.1
ม.5/3.2
1.นางวรรณ๊ เมฆขาว
2.นายวัชระ  พิริยุตมสนธิ
ห้อง 123
ห้องพระพุทธศาสนา
ม.6/1.1
ม.6/1.2
1.นางอัมพร ฉาบแก้ว
2.นายสันติ ม่วงปาน
ห้อง ICT
ห้อง Lab ฟิสิกส์
ม.6/2.1
ม.6/2.2
1.นางวัลภา วัฒนกุล
2.นายคำรณ เคลือบมงคล
ห้อง 116 ฝรั่งเศส
 
ม.6/3.1
ม.6/3.2
1.นางวิไล สำราญดี
2.นายพงศ์ศักดิ์ ประยูรวรรณ
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้อง 125