ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตัวอย่างโครงการ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.61 KB 60
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของโรงเรียน สมพ. สพฐ และกรงทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 65
4.โครงการงานจัดเลี้ยงรับรองปฏิคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.26 KB 67
3.โครงการสุขภาพนักเรียน(งานพยาบาล) Word Document ขนาดไฟล์ 23.43 KB 51
2.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 39.32 KB 51
1.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 62
5.โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัย Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 54
4.โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.66 KB 55
3.โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.7 KB 58
2.โครงการพัฒนาบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 43.75 KB 58
1.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 25.75 KB 52
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 32.95 KB 58
โครงการแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 31.67 KB 49
โครงการวันคริสต์มาส Word Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 49
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 58
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 54
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 54
1.โครงการเสริมสร้างเจตคติ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 45
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 47
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 55
6.โครงการสำนักงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 52
5.โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 50
4.โครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 53
3. โครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 61
2.โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 153 KB 54
1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 25.35 KB 69