ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพภายใน
มฐ. 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (แก้ไข) RAR Archive ขนาดไฟล์ 421.84 KB 20
ตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.58 KB 27
มฐ. 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 414.21 KB 21
มฐ. 1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 498.97 KB 14
มฐ. 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 495.83 KB 15
มฐ. 1.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.37 KB 11
มฐ. 1.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.01 KB 18
มฐ. 2.1 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.29 KB 19
มฐ. 2.2 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.77 KB 16
มฐ. 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.38 KB 18
มฐ. 2.4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.37 KB 16
มฐ. 2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 10.73 KB 13
มฐ. 2.6 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.82 KB 15
มฐ. 4.1 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.84 KB 12