ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.58 KB 9
มฐ. 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 414.21 KB 5
มฐ. 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.48 KB 7
มฐ. 1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 498.97 KB 6
มฐ. 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 495.83 KB 2
มฐ. 1.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.37 KB 2
มฐ. 1.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต RAR Archive ขนาดไฟล์ 504.01 KB 6
มฐ. 2.1 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.29 KB 2
มฐ. 2.2 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.77 KB 2
มฐ. 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.38 KB 7
มฐ. 2.4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.37 KB 3
มฐ. 2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 10.73 KB 2
มฐ. 2.6 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 9.82 KB 5
มฐ. 4.1 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.84 KB 4