ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตัวอย่างโครงการ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.61 KB 12
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของโรงเรียน สมพ. สพฐ และกรงทรวง Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 14
4.โครงการงานจัดเลี้ยงรับรองปฏิคม Word Document ขนาดไฟล์ 22.26 KB 9
3.โครงการสุขภาพนักเรียน(งานพยาบาล) Word Document ขนาดไฟล์ 23.43 KB 3
2.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 39.32 KB 6
1.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 5
5.โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัย Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 5
4.โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และสำนึกในความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.66 KB 5
3.โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.7 KB 8
2.โครงการพัฒนาบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 43.75 KB 7
1.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 25.75 KB 3
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 32.95 KB 9
โครงการแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 31.67 KB 3
โครงการวันคริสต์มาส Word Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 2
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 20.67 KB 4
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 24.94 KB 5
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 3
1.โครงการเสริมสร้างเจตคติ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 4
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 3
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 6
6.โครงการสำนักงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 3
5.โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 4
4.โครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 6
3. โครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 6
2.โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 153 KB 9
1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 25.35 KB 13