ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดการเยี่ยมโรงเรียนเครือกรุงไทยสานฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 245
บันทึกความเข้าใจ(MOU) สพม.5 กับ ค.บ. Word Document ขนาดไฟล์ 27.31 KB 353
งานวัดผลและประเมินผล
หนังสือสพฐ.แจ้งตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรฯ 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.52 KB 38
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 37
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 34
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 33
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 34
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 35
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 35
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 43
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้สาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 57
บริหารงานวิชาการ
รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.68 KB 30
รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.88 KB 43
ฟอร์มการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 50
ฟอร์มกำหนดการสอน 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 98
ฟอร์มคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 212
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3 632
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 174
ใบสมัครงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 190
วก-1 โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 277
แบบสำรวจครูเข้าสอนเทอม2/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 263
แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 8698
นโยบายทางการศึกษา
สรุปแนวการปฏิรูป รอบที่สอง Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 257
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 814
นโยบาย สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.48 KB 2277
มัธยมศึกษายุค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.59 KB 244
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉับบที่ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 452 KB 2089
เอกสารอบรม 24 ต.ค.55
6.การออกแบบการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.7 KB 2240
5.Digital E-Book ( คลิกลิงค์ ) 136
4.คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ TQM Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 283
3.แนวทางจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล(ปรับปรุง) : คลิกลิงค์ 160
2.มาตรฐานปฏิบัติงานมัธยมศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 208
1.มัธยมศึกษายุคใหม่สู่สากล2561 ( คลิกลิงค์ ) 159
เอกสารอบรม 25 ต.ค.55
7.แนวทางนำจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.83 MB 280
6.แนวคิดจัดประชาคมอาเซียนสู่ชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 12203
5.แนวทางการจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 356
4.3แผนภูมิ ปศพ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 271
4.2ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ ปศพ. Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 5944
4.1วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 188915
3.2กิจกรรม 40 ความคิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.32 KB 261
3.1การนำความคิดสู่ห้องเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 203
2.2CAR-ดร.สิริพันธุ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 2137
2.1QC-ห้องเรียนคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.25 KB 1977
1.แบบบันทึกการสังเกตการสอนครู TTV Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 260
เอกสารอบรม 26 ต.ค.55
แนะนำ โปรแกรม XMIND Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 251
สัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
แผนผังการจัดกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 203
คำกล่าวสดุดีวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 535
แนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 368
กำหนดการจัดกิจกรรม ปฏิญาณตนต่อหน้าอนุสาวรีย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 2256
โรงเรียนในฝันเทียบเคียงมาตรฐานสากล
คลิปวิดีโอการบรรยาย : การวัดและประเมินผลในโรงเรียนมาตรฐานสากล 104
คลิปวิดีโอการบรรยาย : การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 121
คลิปวิดีโอการบรรยาย : การจัดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 111
คลิปวิดีโอการบรรยาย : ปรับการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 139
(ร่าง)แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ปรับปรุง) 121
มัธยมศึกษายุคใหม่ 117
การเรียนรู้ดิจิตอล ( Digital Literacy ) 128
แนวการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 166
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานและอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 188
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 194
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 168
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 195
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 189
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 180
พัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 182
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 27
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 53
มาตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.01 KB 41
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.07 KB 337
ระบบควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายใน 168
เอกสารประกอบจัดทำแผน
โครงการงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 46.16 KB 13
ฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.11 KB 15
แผนปฏิบัติการประจำปี
สรุป รายมฐ.1-15 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 210.5 KB 69
สรุป มฐ.1-15 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 19.19 KB 73
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 114
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เอกสารบันทึกผลการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 16.67 KB 133
สมุดบันทึกผลการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 56.86 KB 143
รูปแบบจัดกิจกรรม รร.ค.บ.59 Word Document ขนาดไฟล์ 30.26 KB 173
ใบสมัครกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 80
แบบประเมินลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 458.89 KB 146
แบบประเมินความพึงพอใจ Word Document ขนาดไฟล์ 36.17 KB 115
บันทึกเพิ่มเติมสมุดเล่มเล็ก2 Word Document ขนาดไฟล์ 134.42 KB 121
เอกสารประกอบของครูลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1018.67 KB 415
รวมงานคู่มือผู้บริหารลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.75 KB 243
งานประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการเรียนรายงาน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 20
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 25