ภาพกิจกรรม
มาตรการคัดกรองนักเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีมาตรการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน โดยแยกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีแดง นักเรียนกลุ่มเสียงสูง(คัดกรอง 100%) กลุ่มสีเหลือง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงปานกลาง(สุ่มคัดกรอง 50%) และกลุ่มสีเขียว นักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่ำ(สุ่มคัดกรอง 30%) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายบางระจันทำการคัดกรองด้วยการ Swab พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการ Swab ให้แก่ครูโรงเรียนค่ายบางระจัน เพื่อทำการคัดกรองนักเรียนต่อไป 
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,09:23   อ่าน 77 ครั้ง