คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 909.16 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.79 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.48 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.66 KB