ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต ปัตตะแวว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2520 - พฤษภาคม 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต ปัตตะแวว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2533 - มีนาคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2534 - มีนาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เบญจสุวรรณเทพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2539 - ตุลาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2542 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2561