ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติการ  ประกันคุณภาพการศึกษา  ค.บ.๒๕๕๖
วัน เดือน ปี กิจกรรมปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

๒๔  ธ.ค.๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ SAR คณะกรรมการ คำสั่งที่  ๓๖/๒๕๕๕
๑ ม.ค.-๓๑ พ.ค.๕๖ คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล
และจัดทำรายงานประจำปี

๑ มิ.ย.-๒๐ ก.ค.๕๖ แต่งตั้งคระกรรมการเตรียม องค์ประกอบ คำสั่งคณะกรรมการ

๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ๘ องค์ประกอบ รวมรวบ
ข้อมูลเอกสาร และประเมินตนเอง

๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกันภายใน
  ตรวจสอบ องค์ประกอบ  การทำ SAR  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน กรรมการภายในโรงเรียน ๓ ท่าน

๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ สพม.๕
ประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา คณะ ผอ.วิทยา  สีหบุตร ผอ.ธรภัทร  วงษ์สว่าง  อ.มัลลิกา  คงพันธุ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมคณะแกนนำ รองฯ ๔ ฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม ทำความเข้าใจองค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ๘ องค์ประกอบ
คณะทำงาน เตรียมงานหลังจาก กรรมการผู้ทรงตรวจสอบ
ทุกคนตั้งใจปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง เพิ่มเติม ก่อน จะประเมิน ตรวจสอบโดยกรรมการจาก สพม.๕
ผอ.ใหม่ น้องใหม่ในสิงห์บุรี ผอ.ธีรภัทร์ วงษ์สว่าง ผอ.โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
ช่วงเช้า คณะกรรมการเริ่มเดินทางมาถึง พบปะพูดคุย ผอ.มานิตย์ให้การต้อนรับ
ประธานคณะกรรมการ มาพร้อมๆกัน ผอ.วิทยา สีหบุตร
ผอ.มานิตย์ ให้การต้อนรับ คณะฯพูดคุยกันด้วยกัลยาณมิตร
เมื่อพร้อม คณะกรรมการประสานงาน พร้อมให้องประชุม
รองฯ๔ ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระครบ พร้อมให้ข้อมูล
บรรยากาศ แนะนำคณะกรรมการ เป็นกันเอง สบายๆๆ
เริ่มด้วยการแนะนำจาก ผอ.มานิตย์ อิ่มอ่อง
ผอ.มานิตย์ แนะนำคณะกรรมการทุกฝ่ายให้กรรมการเพื่อประสานงาน
ผอ.วิทยา เริ่มกิจกรรมแนะนำพูดคุย
คณะทักทายเบาๆ ไม่เครียด
คณะกรรมการแนะนำตนเอง
ผอ.มานิตย์ เล่าความเป็นมาแบบย่อ การเตรียมการในครั้งนี้
ทุกอย่างทำบนกระบวนการ P-D-C-A
คณะกรรมการเริ่มแบ่งกลุ่ม สัมภาษณ์ดูเอกสาร
บรรยากาศดูอบอุ่น เนื้อหาได้ เอกสารมีครบ เบาใจ
ทุกอย่างเดินแบบ พร้อมๆกันทั้ง 3 คณะ
องค์ประกอบ ๑-๒ รองฯศักดา ประสานงาน ตอบคำถามอธิบายจนกรรมการพอใจ
ดู อ่าน สัมภาษณ์ ดูเร็วไว ประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง
จากการวางแผนดี ประธานกรรการ สรุปผลการประเมินด้วยวาจา
กรรมการแต่ละท่าน แถลงข้อค้นพบ ผลการตรวจสอบ
วันนี้ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษามาเยี่ยม และร่วมในบรรยากาศได้มอบของที่ระลึก
ของที่ระลึกในถุงกระดาษ คือน้ำตาลหวาน จากค่ายบางระจัน
น้ำตาลสดรสหวาน ถิ่นฐานเกษตรวิถีไทย แดนวิไลพุทธศาสน์ ถิ่นนักรบชาติวีรชน
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2556,11:43   อ่าน 1600 ครั้ง