ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๒ สพม.๕
การนิเทศครั้งนี้  สพม.๕  ได้มีนโยบาย หลายข้อที่มาย้ำให้บุคลากรหลักได้เกิดความตระหนัก  ทั้งหมด  ๑๒  เรื่อง คือ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์  การดำเนินการตามจุดเน้น  การใช้ ICT เพื่้อการเรียนรู้  การประกันคุณภาพ ภายในและภายนอก  การนิเทศภายในสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  การยกระดับสมรรถนะการอ่าน  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  การจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน  สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนวิถีพุทธ  การติดตามนโยบายฯ
   และโรงเรียนได้กำหนด การจัดประชุมปฏิบัติการ  เรื่องการบูรณาการ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในวันที่  ๒๓-๒๕  เมษายน ๒๕๕๗
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2557,00:00   อ่าน 1061 ครั้ง