ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนกรุงไทยสานฝัน
ฝันที่เป็นจริง  เป็นโครงการที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้รับการอนุเคราะห์จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สนับสนุนให้นักเรียนที่สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ  จะได้ทุนสนับสนุนปีละ 50,000 บาท จนจบปริญญาตรี    กรุงไทยสานฝัน เป็นโครงการที่ บมจ.กรุงไทย  ได้คัดเลือกโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เป็น  1 ใน  93  โรงเรียนทั่วประเทศที่มีโอกาสนี้   

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
ปี 2552 ธนาคารได้เริ่มการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มีคะแนนสะสมระดับมัธยมปลายสูงสุดของโรงเรียน มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตามที่ธนาคารกำหนด ให้ศึกษาได้จนจบปริญญาตรี โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันใดกับธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์นักเรียนทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิตขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในการช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านการศึกษา การใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

 ธนาคาร ได้เริ่มดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิตมาตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนสะสมดี ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตามที่ธนาคารกำหนด โรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 50,000.-บาท ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการขยายผลโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี
2. เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนเกิดความมานะพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้      ซึ่งจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของโรงเรียนในโครงการ”กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน”
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับธนาคารกรุงไทย
4. เพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้แก่ประเทศชาติ

          ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 24/2555 (836) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ฝ่ายเสริมสร้างทุนทางปัญญาและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ระยะที่ 3 (ปี 2556-2557) อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการมอบทุนการศึกษาในรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
          ปัจจุบัน มีนักเรียนของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต จำนวน 5 รุ่น รวม 331 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 (ปี 2552)    จำนวน    56    คน    
รุ่นที่ 2 (ปี 2553)    จำนวน    67    คน
รุ่นที่ 3 (ปี 2554)    จำนวน    59    คน    
รุ่นที่ 4 (ปี 2555)    จำนวน    72    คน                                              

รุ่นที่ 5 (ปี 2556)    จำนวน    77    คน


โดยสามารถแบ่งตามมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 1654 ครั้ง