ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนัฐวรรณ ศรีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-081-2293
อีเมล์ : Nath.kbws@gmail.com
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยเทพสตรี
2550 ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง สปจ.กำแพงเพชร อ.1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี อ.1 ระดับ 5
2549 โรงเรียนชุมชนวัดจงโดมิตรภาพ ที่ 157 จ.ลพบุรี รองผู้อำนวยการ
2552 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม จ.ชัยนาท ผู้อำนวยการ
2557 โรงเรียนบ้านคูเมือง จ.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการ
2561 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จ.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล