ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสันติ ม่วงปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817126273
อีเมล์ : santi.kbws@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาโท / ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / การสอนวิทยาศาสตร์
2522 ปริญญาตรี / กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี / ฟิสิกส์
2520 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง / ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี / วิทยาศาสตร์
2518 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / มศ.5 โรงเรียนสิงห์บุรี / แผนกวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การใช้ชุมชนออนไลน์ เว็บ EDMODO เพื่อจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์