ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโอภาส แก้วเลิศ
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
ครู คศ.3

นางทิวาวรรณ หล่ำวรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี
ครู คศ.3