คณะผู้บริหาร

นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 087-409-2561
อีเมล์ : bungka207@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
ครู คศ.3

นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี
ครู คศ.3

นางเนตรนารี สุจริตจันทร์
ครู คศ.2

นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3