ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเนตรนารี สุจริตจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจรรยา บุญสันต์
ครูผู้ช่วย