กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจรรยา บุญสันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเนตรนารี สุจริตจันทร์
ครู คศ.2

นายนรายุทธ ลาโพธิ์
ครูผู้ช่วย