ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุสรา เสนาผัน
ครูผู้ช่วย