ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัทนีย์ ทองเสวต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ
ครู คศ.2

นางสาววัชราภรณ์ ไชยเกตุ
ครูผู้ช่วย