กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชราภรณ์ ศรีหงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ
ครู คศ.2

นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา อิ่มรัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐมน กลิ่นผล
ครูผู้ช่วย