ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัทนีย์ ทองเสวต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิทัศน์ รอดช้าง
ครู คศ.2

นายสันติ ม่วงปาน
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ กลิ่นสุคนธ์
ครู คศ.3

นางสาวชนาพร สิทธิยงค์
ครูอัตราจ้าง