ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิไล สำราญดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณี เมฆขาว
ครู คศ.2

นายธวัชชัย สุดดีพงษ์
ครู คศ.2