กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิไล สำราญดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปนัดดา สีวะรม
ครู คศ.1