ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรทิศา พลทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
ครู คศ.3

นางทิวาวรรณ หล่ำวรัตน์
ครู คศ.3

นายลัทธพล ปลื้มน้อย
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ โหสิ
ครูอัตราจ้าง