กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
ครู คศ.3

นายอรรถพร แก้วบวร
พนักงานราชการ

นายลัทธพล ปลื้มน้อย
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ โหสิ
ครูอัตราจ้าง