ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัลภา วัฒนกุล
ครู คศ.3

นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญ
ครู คศ.3