คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมุทร สุริย์จามร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ กองแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธาภิรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 036-818035
ชื่อ-นามสกุล : นายหอม แสงโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดาวรุ่ง สุขพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีอังคาร เทียมลี้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ เคลื่อนคลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 090-1172595
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์โทร : 0851458373
ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา