ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม บางระจัน ค่ายบางระจัน 0-3669-9353
2 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา บ้านแป้ง พรหมบุรี 0-36510697 , 036510698