ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : \"ศิลป์สร้างสรรค์ ม.ปลาย\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวพัชรี ชื่นรุ่ง
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2555,16:12   อ่าน 1216 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หุ่นยนต์บังคับมือ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.นพกฤษฎิ์ ฐิติพิรัยสกุล ; ด.ช.พรเทพ สำเร็จผล ; ด.ช.จิรวัฒน์ เพ็ชราวัลย์
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,21:34   อ่าน 1314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ขัตติพงศ์ สว่างเรือง ; ด.ช.ศิลา จันทร์พรหม
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,21:32   อ่าน 2811 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย
ชื่อนักเรียน : นายมนัส รักการ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,21:30   อ่าน 1199 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พันธ์กานต์ โพธิ์กร่าง ; ด.ช.ปริญญา อู่ผลเจริญ ; ด.ช.เวชยันต์ สิงห์ราช
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,21:29   อ่าน 2436 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ชื่อนักเรียน : น.ส.ธิดารัตน์ โสกัณทัต
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,21:27   อ่าน 1873 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ชื่อนักเรียน : น.ส.อุษณีย์ บินอับดุลลา ; น.ส.พัชรี ชื่นรุ่ง ; น.ส.รุจิรา พวงภู่
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,21:26   อ่าน 1626 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จันทิรา แปงคำมา ; ด.ญ.สุดธิดา อดินันทชัยกุล ; ด.ญ.พัชชาภา น่วมโพ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,21:23   อ่าน 1994 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ : ตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันระพี
ชื่อนักเรียน : นายอุ้มบุญ แจ้งประเสริฐ นางสาวจุฑาภรณ์ พิกุลทอง และนางสาวอรอนงค์ ทองมี
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,13:30   อ่าน 1086 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศการตอบปัญหารัฐสภา
ชื่อนักเรียน : นายอุ้มบุญ แจ้งประเสริฐและนางสาวจุฑาภรณ์ พิกุลทอง
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,13:25   อ่าน 1306 ครั้ง