ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ม่วงปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0817126273
อีเมล์ : santi.kbws@gmail.com
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,13:10  อ่าน 1679 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้ชุมชนออนไลน์ เว็บ EDMODO เพื่อจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์
รายละเอียดผลงาน
เป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่ต่อยอด  การใช้เว็บไซต์ EDMODO  ซึ่งเป็น Social Network  ที่มีความปลอดภัยทั้งครู  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้ามาบริหารจัดการเชิงคุณภาพได้

The  Best  Practices

ชื่อผลงาน  :    การใช้ชุมชนออนไลน์เว็บไซต์ EDMODO  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

                     (  Using the online community site EDMODO optimize learning  )

เจ้าของผลงาน  :   นายสันติ   ม่วงปาน   โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   สพม. 5

                                 โทรศัพท์ : 081-712-6272  ;  e-mail : santi.kbws@gmail.com ;  www.kbws.wikispaces.com

ความเป็นมา 

                จากผลที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นแรก ซึ่งต้องมีเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ ICT  ในห้องปฏิบัติการ  จึงช่วยให้มีเครื่องมือสืบค้น  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจากอินเตอร์เน็ต  ในระยะต้น ก็จะใช้โปรแกรมที่ทางโครงการฯกำหนดและให้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนานักเรียน  และในปีต่อๆมาก็มีการพัฒนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  ให้มีหลักสูตรด้านการพัฒนา ICT  ไปพัฒนากลุ่มครูต่างๆ และขยายผลลงไปฝึกทักษะด้าน การใช้ ICT  กับนักเรียนต่อไป  และในโอกาสที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มผู้นำด้าน ICT  กลุ่มผู้นำ  46 ICT   จึงเป็นโอกาสที่ ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด  แบ่งปันความรู้ต่างๆ จึงเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้น  ขณะที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน ICT  ก็มีมากขึ้น   หลักสูตร ในปี 2551  ได้ประกาศ ให้มีสมรรถนะที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในยุค ศตวรรษที่ 21  ที่สำคัญสมรรถนะด้านการสื่อสารและใช้ ICT เพื่อเสริมคุณค่าของชีวิต  และทางด้าน ICT  ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องเตรียมผู้เรียนให้สามารถนำ Social Media  มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  สร้างชิ้นงาน  พัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานต่อไปในอนาคต เช่น เว็บไซต์ ครูสอนดี  Blog  ต่างๆ  และ  g-site  เป็นต้น

                จากการที่ผู้วิจัยได้ร่วมสัมมนาปฏิบัติการ ICTEd 2012  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสวท. ในหัวข้อ “ ภาวการณ์เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 “  ได้มีแนวคิดในการนำ Social  Media  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาใช้จัดการเรียนรู้ เว็บไซต์  EDMODO  เป็นเว็บที่นำเสนอในการประชุมสัมมนา และได้นำมาฝึก ปฏิบัติต่อยังสถานศึกษา คือ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อย่างจริงจังเข้มข้น  มีการใช้กับนักเรียนในห้องเรียน จัดการปรับบริบทต่างๆให้เข้ากับโรงเรียนและสภาพของนักเรียน  จากนั้นนำขายผลอบรมให้กับคุณครูทั่วประเทศ ในการนำเสนอให้เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝันทั่วประเทศ

                เว็บไซต์  EDMODO  เป็นเครื่องมือทีสามารถจะออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งชั้น  กลุ่มย่อย  หรือแต่ละบุคคล ก็ได้  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อมัลติมีเดีย  กิจกรรมที่ผู้สอนกำหนด ได้ทุกที่  ทุกเวลา และสามารถออกแบบกิจกรรมที่สนองต่อผู้เรียนได้ง่าย จึงสอดคล้องกับหลักปรัชญาการศึกษา คือการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ทั้งนี้คุณครูจะต้องเรียนรู้ศักยภาพของเว็บไซต์  มีการศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์ลีลาการการเรียนรู้ ( Learning Style ) ซึ่งมีความแตกต่างกัน จึงทำให้สามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นตัวจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมที่สุดในขณะนี้

 

แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชุมชนออนไลน์เว็บไซต์ EDMODO

พัฒนาการทางด้านไอซีทีมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อการศึกษา    ไอซีทีได้เข้ามามีส่วนทำให้การเรียนการสอน และการเรียนรู้มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก การเรียนการสอนได้พัฒนาจากที่ในห้องเรียนอย่างเดียวเป็น การเรียนรู้จากหลายแหล่งความรู้   ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 )    มีเครื่องมือมากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ ในการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูยุคใหม่จำเป็นต้องก้าวให้ทันกับการพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป  การสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจ จูงใจนักเรียนเป็นความท้าทายที่น่าค้นหา ศึกษา วิธีการใหม่ ๆ   จากบทความเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน ใช้อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ต่างจากเดิมที่ใช้โปรแกรม การทำงานและการรังสรรค์ชิ้นงานต่างๆ จากโปรแกรมที่ต้องติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Application) สื่อสังคม (Social Media) เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ใช้ในการรังสรรค์ชิ้นงานและเผยแพร่ชิ้นงาน  ใช้ในการสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ และการประยุกต์ใช้เป็นห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เป็นต้น  ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 )   จากที่กล่าวมาทั้งหมด  จะเห็นว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนไป  ห้องเรียนซึ่งต้องเตรียมประสบการณ์ต่างๆให้ผู้เรียนจะต้องปรับเปลี่ยนก่อน  และ Social  Media  ที่น่าสนใจ คือ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,13:10   อ่าน 1679 ครั้ง